Nawigacja
Strona główna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Powitanie
"Biuletyn Informacyjny" - pismo wydawane przez organ samorządowy z założenia powinno opisywać wszystkie wydarzenia dziejące się w Reczu i okolicach, sukcesy ale także porażki, rzeczy wesołe ale i smutne. Z założenia. Niestety tak nie jest. Pismo, choć wydawane na koszt podatnika zajmuje się tylko i wyłącznie opisywaniem dokonań Pana Burmistrza i to tylko takich, o których Pan Burmistrz chce, by społeczeństwo się dowiedziało. Rzeczy niewygodne są ukrywane, zamiatane pod dywan. I to się musi zmienić. Nie stać nas na papier kredowy, nie stać na druk kolorowy co nie znaczy, że musimy milczeć. Korzystając z Niezależnego Portalu Internetowego postanowiliśmy wydawać "Niezależny Biuletyn Informacyjny". Ktoś pomyśli, że z założenia skupimy się na krytyce obecnej władzy, ale tak nie będzie. Chcemy opisywać życie naszej gminy takie jakie jest, bez propagandowego retuszu. Chcemy pisać o sukcesach jak i porażkach, pisać o wszystkim co dzieje się w naszej okolicy. Będziemy chwalić i ostro krytykować, a nadzieję mamy, że nasza władza się nie pogniewa, kiedy wytkniemy to i owo, bowiem jak pisał klasyk "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi".
Zarzuty Prokuratury Apelacyjnej
Napisane przez dakko dnia listopad 17 2014 11:32:05
Art. 54. 1. Konstytucji RP
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Skorzystam więc z tego prawa


Czytaj więcej
Wybory 2014
Napisane przez cogito dnia październik 26 2014 20:47:09
Wybory 2014Przedruk z materiałów wyborczych Komitetu Wyborców Wiesława Łońskiego "Gmina Od Nowa"

Rozmowa z kandydatem na Burmistrza Recza
WIESŁAW ŁOŃSKI – kandydat świadomy odpowiedzialności.

Mam przyjemność przeprowadzić wywiad z kandydatem na burmistrza Recza Wiesławem Łońskim

Kim jest Wiesław Łoński?

WŁ: Urodziłem i mieszkam w Reczu, z którym związane jest moje dotychczasowe życie. Mam 53 lata. Już kiedy byłem uczniem podstawówki nauczyłem się pracy społecznej, pracy z ludźmi, a co jest dla mnie najcenniejsze dobrego porozumiewania się z innymi. Pierwsi moi nauczyciele przekazali mi wszystko to, co wykorzystuję z powodzeniem do dnia dzisiejszego w pracy zawodowej i życiu osobistym. Przez całe swoje życie wzorowałem się na postawie moich rodziców, którzy we wczesnych latach budowali historię naszego miasteczka i Gminy, czego byłem oczywiście świadkiem.
Czytaj więcej
Kto mówi prawdę i kto płaci?
Napisane przez cogito dnia maj 08 2013 14:09:13
Kto mówi prawdę i kto płaci?Poniższy tekst dotyczy procesu między byłym dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, a burmistrzem Recza i ma na celu sprostowanie kłamliwych informacji dotyczących bezprawnego zwolnienie pana Wiesław Łońskiego. Pan burmistrz oficjalnie stwierdza, że pieniądze jakie miał otrzymać zwolniony dyrektor są odprawą a nie odszkodowaniem. W celu wyjaśnienia Pan Łoński zwrócił się do nas o sprostowanie nieprawdziwych informacji udzielonych przez burmistrza "Głosowi Szczecińskiemu" oraz oświadczenia burmistrza podczas sesji Rady Miejskiej (burmistrz uparcie twierdzi, że jest to odprawa). Chcąc wyjaśnić sprawę do końca, zamieszczamy poniżej fragment pisemnego uzasadnienia wyroku sądu, a także skan artykułu (za zgodą redakcji) Głosu Szczecińskiego.

Fragment uzasadnienia (wyróżnienia pochodzą od redakcji) Pozwanym jest burmistrz Recza, powodem pan Wiesław Łoński.

Zważywszy na powyższe, na mocy art. 386 § l k.p.c.. Sąd Odwoławczy zmienił zaskarżony wyrok i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.922,77 zł, oddalając powództwo w pozostałym zakresie. Kwotę należnego powodowi odszkodowania Sąd wyliczył w oparciu o art. 471 k.p. - stosownie do którego odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 k.p., przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
W punkcie II sentencji wyroku Sad oddalił apelację w pozostałym zakresie, uznając że jest ona nieuzasadniona w zakresie, w jakim pozwany kwestionował ustalenia i rozważania Sądu I instancji co do niezgodnego z prawem rozwiązania z powodem stosunku pracy.
O kosztach postępowania apelacyjnego (pkt. III sentencji wyroku) orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., przyjmując, że powód wygrał co do zasady. Sąd Odwoławczy częściowo podzielił zarzuty apelacyjne jedynie w zakresie niecelowości przywrócenia powoda do pracy (uznając niezasadność tego wypowiedzenia) i zmieniając zaskarżony wyrok w części dotyczącej zadośćuczynieniu za niezgodne z prawem rozwiązanie z nim umowy o pracę i oddalił apelację w pozostałym zakresie. Z powyższych względów sąd uznał, że powód wygrał niniejszą sprawę i zasądził koszty zastępstwa procesowego w wysokości wynikającej z § 11 ust l pkt. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, póz. 1349 ze zm.).

Kliknij tu, by przeczytać artykuł zamieszczony w "Głosie Szczecińskim".

Mieszkańcom kolejny raz pozostaje zadać pytanie: Kto mówi prawdę i kto znów płaci za pochopne decyzje burmistrza? Jak długo będziemy jeszcze ponosić wysokie koszty niefrasobliwej polityki kadrowej naszego Włodarza.
Absolutnie, panie burmistrzu, absolutorium, czyli...
Napisane przez cogito dnia lipiec 13 2012 19:41:49
...8 szabel burmistrza.
"Analizując znaczenie słowa "absolutorium" zgodnie z definicją przytoczoną przez autorów "Wielkiego słownika wyrazów obcych i trudnych" należałoby uznać, iż jest to przyjęcie przez organ ustawodawczy sprawozdania organu wykonawczego, które dotyczy działalności głównie finansowej za okres minionego roku. Łacińskie podstawy znaczenia słowa „absolutorium” oznaczały zwalniać, rozwiązywać. Potwierdza to również interpretacja znaczenia słowa absolutorium zaprezentowana przez Władysława Kopalińskiego: "absolutorium - zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej, uznanie jej za prawidłową. Encyklopedyści poszli dalej w analizie znaczenia słowa "absolutorium" i uznali, iż jest to akt organu naczelnego uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego za prawidłową.
Reasumując poszczególne definicje należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż udzielenie absolutorium władzy wykonawczej, to nic innego jak zgoda na przedłożony radzie i przeanalizowany przez władzę stanowiącą w gminie aspekt merytoryczny i finansowy sprawowania władzy pod względem dysponowania mieniem i środkami finansowymi gminy. Udzielenie absolutorium jednoznacznie wyraża akceptację działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń." (żródło - internet)

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że działalność finansowa, dysponowanie mieniem przez władzę wykonawczą gminy Recz, czyli burmistrz w oczach ośmiorga radnych Rady Miejskiej jest prawidłowa i nie budzi zastrzeżeń. Przedstawiamy listę radnych, którzy tak uznali i głosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi za rok 2011.
Czytaj więcej
Co z tą szkołą?
Napisane przez cogito dnia luty 07 2012 18:26:47
NewsyCo z tą szkołą? Pisaliśmy jakiś czas temu o złej sytuacji w gminnych placówkach oświatowych, licząc na poprawę. Już wtedy było źle. Ale jak się okazuje nasza wyobraźnia nie sięgała tak daleko. Nikt nie przypuszczał, że wtedy to były dobre czasy i że może być jeszcze gorzej (i to jak!!!).
Czytaj więcej
88,2%
Napisane przez cogito dnia styczeń 03 2012 17:44:07
88,2%I znów pokazują nas w telewizji. W ubiegłym tygodniu strażacy, wczoraj ogromne zadłużenie.

Czy gminom z naszego regionu grozi bankructwo? Całkiem możliwe, bo zadłużenie niektórych z nich dochodzi do 100 proc. Na razie ratują się jak mogą i dają pod zastaw co mają - gminne mienie - urzędy, obiekty sportowe czy mieszkania.
Recz - zadłużenie sięga prawie 90 proc. budżetu gminy. Tydzień temu gmina zalegała strażakom z wypłatami i pieniędzmi na paliwo. W bakach wozów gaśniczych widać było dno. Gmina winna jest pieniądze również nauczycielom za urlopy.
Zadłużenie gminy stale rośnie. Nie ma pieniędzy na inwestycje- lub spłatę już zaciągniętych kredytów. Dlatego pod zastaw idą gminne obiekty. Miedzy innymi hala sportowa czy mieszkania socjalne.
Krajowa Izba Obrachunkowa podała, że zadłużenie woj. zachodniopomorskiego na koniec wakacji 2011 roku wyniosło 24 proc., najbardziej zadłużone gminy to Lipiany - 94,2 proc. Pełczyce - 90,4 proc. Recz – 88,2 proc.
W sytuacji podbramkowej, gdy gminie grozi bankructwo może do akcji wkroczyć wojewoda, który ma jedno wyjście, zawiesić władze gminy. Wtedy za finanse i politykę odpowiada jednoosobowo - powołany przez premiera komisarz.
TVP SZCZECIN

Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej w Reczu
Napisane przez dakko dnia październik 15 2011 15:19:41
Dzień Edukacji Narodowej w ReczuOd lat obchodzimy różnego rodzaju święta tak zwane resortowe. Świętują górnicy, stoczniowcy, policjanci, żołnierze, pocztowcy, samorządowcy (27 maja)... można by długo wymieniać. 14 października w Dniu Edukacji Narodowej swiętują też nauczyciele. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Z okazji tego święta minister edukacji, kuratorzy, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół przyznają wyróżniającym się w pracy nauczycielom nagrody. I w tym również nie ma nic nadzwyczajnego.
Czytaj więcej
I Korytowska Noc Poetów
Napisane przez cogito dnia sierpień 13 2011 17:45:26
I Korytowska Noc PoetówW dniach 26-27.08.2011 roku w ruinach zamku w Korytowie odbędzie się I Korytowska Noc Poetów. Jest to otwarte spotkanie wszystkich,którzy kochają mowę wiązaną, którzy tworzą, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość. Organizatorzy serdecznie zapraszają.
Koleje sukcesy Majki
Napisane przez dakko dnia lipiec 19 2011 10:57:45
Koleje sukcesy MajkiSukcesów Majki ciąg dalszy!
Pamietamy sukcesy zawodniczki z zeszłego sezonu lecz i w tym nasza młoda wioślarka nie zwalnia tempa. Wręcz przeciwnie -podwyższa jeszcze poprzeczkę.
Maja Cylwik - mieszkanka Recza, broniąca barw Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Klubu "Atena" Wałcz, a także reprezantantka Polski w wioślarstwie...
Czytaj więcej
Gmina Recz stanęła na krawędzi bankructwa
Napisane przez cogito dnia lipiec 07 2011 14:14:13
Gmina Recz stanęła na krawędzi bankructwaPrzedruk z Gazety Wyborczej

Komornik zajmuje konta, pensje wypłacane z opóźnieniem, są zaległości wobec ZUS i przekroczony dopuszczalny poziom zadłużenia. Gmina w sercu województwa rozpaczliwie szuka gotówki. Burmistrz Romanowski chce się ratować kredytem albo wypuszczeniem obligacji
- Nie chcę wojny, ale jeśli nie otrzymamy pieniędzy, burmistrz będzie ją miał - mówi Wojciech Maciejewski, którego firma wykonała kanalizację w dwóch wsiach gminy Recz.
Czytaj więcej
MAJA DO BOJU
Napisane przez cogito dnia czerwiec 25 2011 18:14:06
MAJA DO BOJU
Co ma wspólnego jezioro „Gopło” z naszym miasteczkiem? Ano ma! Właśnie w tych dniach, to jest 24-26 czerwca Maja Cylwik młoda mieszkanka Recza , od niecałych dwóch lat zawodniczka Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Klub Wioślarski „Atena” Wałcz będzie reprezentowała nasz kraj, w organizowanych pierwszy raz w Polsce, Mistrzostwach Europy juniorów w wioślarstwie. Jak tego dokonała? Ciężka i żmudna praca. Najpierw złoto (nie wspominamy o poprzednich sukcesach młodej zawodniczki – a było ich sporo) w trzech tegorocznych regatach kwalifikacyjnych: Warszewie, Bydgoszczy i Kruszwicy, następnie zaszczyt powołania do kadry narodowej. Na torze regatowym na Gople rywalizować będą zawodnicy z ok. 35 państw. Maja popłynie w czwórce pojedynczej. Konkurencja ogromna, ale wierzymy, że nasze dziewczyny świetnie sobie poradzą. Życzymy sukcesu i „co by wody w jeziorze nie zabrakło”.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 18:51
Słyszałem dziś, że nie są odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Może redakcja to sprawdzić?