Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
KOORDYNATOR POTRZEBNY OD ZARAZ
Napisane przez cogito dnia luty 05 2011 14:50:12
KOORDYNATOR POTRZEBNY OD ZARAZW ostatnich dniach na stronie Biuletynu Miasta ukaza?o si? og?oszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie Gminy Recz (tak zwany koordynator sportu). Brzmi to wszystko troch? zawile i musz? si? przyzna?, ?e w redakcji równie? zachodzimy w g?ow? – o co chodzi?
Czytaj więcej
A co, sta? nas! Wnioski po protokole
Napisane przez cogito dnia luty 01 2011 20:59:19
A co, sta? nas! Wnioski po protokoleWreszcie si? doczekali?my. Na oficjalnej stronie Gminy Naszej ukaza?y si? protoko?y oraz wyst?pienie pokontrolne NIK (mamy nadziej?, ?e to dobra wola Burmistrza, a nie nasze nagabywanie). Ukaza?y si?, szkoda ?e tak pó?no. Uczciwo?? nakazywa?aby opublikowanie tych dokumentów przed wyborami, by mieszka?cy mieli ca?o?ciowy pogl?d na spraw? i osoby kandyduj?ce do w?adz miasta.
Czytaj więcej
Zawirowania w MKS "Remor"
Napisane przez cogito dnia styczeń 31 2011 11:48:52
Zawirowania w MKS "Remor"Niedawno pisali?my o wyborach do w?adz klubu MKS „Remor” Recz. Artyku? zako?czyli?my przypuszczeniami o nielegalno?ci przeprowadzonych wyborów. Okaza?o si? to prawd?. Ubieg?a sobota by?a dniem powtórnych wyborów, tym razem z zachowaniem wszelkich procedur. W?ród zebranych na Walnym Zgromadzeniu by?a odpowiednia liczba uprawnionych do g?osowania. Do nowego zarz?du zostali wybrani: Pani Marzena ?ybko (prezes), Pan Piotr Bohdziewicz (wiceprezes), Pan Ryszard Dobrzaniecki (skarbnik), Pan Zbigniew Czerechowicz (sekretarz), Pan Krzysztof Denisiuk (cz?onek). Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulowa? nowemu zarz?dowi i ?yczy? owocnej pracy na rzecz rozwoju pi?ki no?nej w Reczu. A powodzenie b?dzie bardzo potrzebne. Staropolskie przys?owie mówi, ?e „gospodyni jak ma w skrzyni”, a co zrobi? gdy skrzynia jest pusta i nie ma widoków na jej zape?nienie. Trudne zadanie przed nowym Zarz?dem.
Jeszcze (o s?ynnym ju?) protokole NIK s?ów kilka.
Napisane przez cogito dnia styczeń 26 2011 19:40:47
Jeszcze (o s?ynnym ju?) protokole NIK s?ów kilka.
6 stycznia bie??cego roku pisali?my o protokole pokontrolnym Najwy?szej Izby Kontroli, dotycz?cym hali widowiskowo – sportowej. W artykule zarzucali?my W?adzy Naszej, ?e nie chce upubliczni? tego dokumentu. Zwracali?my si? równie? do Pana Burmistrza i Rady Gminy, by jak najszybciej mieszka?cy mogli si? z owym raportem zapozna?. Tajemnica ma to do siebie, ?e rodzi wiele plotek, w które cz??? mieszka?ców mo?e uwierzy?. Prosili?my, i co?... CISZA, ?adnego odzewu, a plotki rodz? si? dalej.
Czytaj więcej
Jak to z masztami by?o.
Napisane przez Chandler dnia styczeń 18 2011 20:24:05
Jak to z masztami by?o.Jak zapewne wi?kszo?? czytelników pami?ta gmina nasza bra?a czynny udzia? w programie E-Vita "Budowanie spo?ecze?stwa informacyjnego". Program rozpocz?? si? wiosn? 2004 roku. W pierwszym etapie celem programu by?o przeszkolenie jak najwi?kszej liczby mieszka?ców gminy w podstawowej obs?udze komputera.
Czytaj więcej
"Yogi" to nie jeste?my my
Napisane przez Chandler dnia styczeń 18 2011 15:02:24
U?ytkownicyRedakcja Niezale?nego Biuletynu Informacyjnego Recza zdecydowanie odcina si? od wpisów internauty podpisuj?cegi si? "Yogi" dokonywanych w NPI. "Yogi" to nie my.
KTO NA PREZESA?
Napisane przez cogito dnia styczeń 15 2011 18:19:18
KTO NA PREZESA?W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej Urz?du Miasta odby?o si? zebranie sprawozdawczo -wyborcze Klubu Sportowego „Remor”. Po sprawozdaniu z dzia?alno?ci z ostatniego roku, prezes Pani Marzena ?ybko poda?a si? do dymisji.
Czytaj więcej
DO CZYTELNIKÓW!
Napisane przez cogito dnia styczeń 13 2011 08:20:08
DO CZYTELNIKÓW!Drodzy Czytelnicy! Dzi?kujemy, ?e tak licznie odwiedzacie stron? Niezale?nego Biuletynu Informacyjnego. Cieszymy si?, ?e nasze teksty wywo?uj? tak? gor?c? dyskusj? na forum Niezale?nego Portalu Mieszka?ców Recza i nie ukrywamy, liczymy na wi?cej...
Czytaj więcej
NADMUCHANY BUD?ET
Napisane przez cogito dnia styczeń 10 2011 15:09:14
NADMUCHANY BUD?ETCo ma wspólnego kultura z kultur? sportow?? Chyba tylko s?owo „kultura”, a obserwuj?c zachowanie niektórych kibiców, nawet to s?owo nie jest adekwatne.
Nasza W?adza Gminna wpad?a w ostatnim czasie na pomys?, by po??czy? wszystkie o?rodki kulturalne i sportowe w jeden organizm z central? w MGOK i ogromnymi krokami zmierza do jego realizacji.
Czytaj więcej
ZBIÓRKA KRWI
Napisane przez cogito dnia styczeń 07 2011 07:19:51
U?ytkownicyKlub Honorowych Krwiodawców "Niagara" organizuje zbiórk? krwi.
Sobota, 22 stycznia, godz. 10.00 - 15.00, budynek Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Choszcznie

Czytaj więcej
RAPORT WIDMO
Napisane przez cogito dnia styczeń 06 2011 14:36:05
RAPORT WIDMOMieszka?cy czekaj? na opublikowanie raportu Najwy?szej Izby Kontroli. Tak mo?na by podsumowa? dochodz?ce w ostatnim czasie do redakcji g?osy. Mieszka?cy maj? prawo wiedzie? jak wypad?a kontrola Naszej Gminy.


Czytaj więcej
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??