Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Dzie? Edukacji Narodowej w Reczu
Napisane przez dakko dnia październik 15 2011 13:19:41
Dzie? Edukacji Narodowej w ReczuOd lat obchodzimy ró?nego rodzaju ?wi?ta tak zwane resortowe. ?wi?tuj? górnicy, stoczniowcy, policjanci, ?o?nierze, pocztowcy, samorz?dowcy (27 maja)... mo?na by d?ugo wymienia?. 14 pa?dziernika w Dniu Edukacji Narodowej swi?tuj? te? nauczyciele. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Z okazji tego ?wi?ta minister edukacji, kuratorzy, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkó? przyznaj? wyró?niaj?cym si? w pracy nauczycielom nagrody. I w tym równie? nie ma nic nadzwyczajnego. Oczywi?cie nagroda ministra ma rang? wy?sz? - zarówno symbolicznnie, jak i kwotowo. Dyrektorzy szkó? w ramach posiadanych skromnych ?rodków (odpis 1% z funduszu p?ac) równie? staraj? si? wyró?ni? swoich podw?adnych. Szczerze mówi?c jest to wyró?nienie bardziej symboliczne, bo kwoty, którymi dysponuj? jak wy?ej napisa?em s? bardzo skromne. Tym niemniej dla ka?dego nagrodzonego nauczyciela jest to wydarzenie znacz?ce, symboliczne, mi?e, utwierdzaj?ce w solidnym podej?ciu do swoich obowi?zków. Sam fakt uznania w oczach prze?o?onego ma, przynajmniej dla mnie, du?e znaczenie.
W Dniu Edukacji Narodowej do szkó? nap?ywaj? ?yczenia. Niektóre na pi?mie, niektóre sk?adane s? osobi?cie. Przesy?ane b?d? przynoszone s? symboliczne wi?zanki kwiatów od pracowników innych resortów - s?u?by zdrowia, policji, samorz?dów. I w tym równie? nie ma nic nadzwyczajnego - takie mi?e, drobne, ale jak?e znacz?ce wsparcie w nie?atwym przecie? zawodzie ("oby? cudze dzieci uczy?"), za które w tym miejscu w imieniu kole?anek i kolegów z pracy serdecznie dzi?kuj?.
Tego roku Dzie? Edukacji Narodowej w naszej gminie mia? nieco odmienny charakter. Pró?no nauczyciele oczekiwali ?ycze? od Organu Prowadz?cego, czyli burmistrza Recza. Cho?by kartki pocztowej przypi?tej szpilk? na tablicy og?osze?, nie mówi?c ju? o ?yczeniach z?o?onych osobi?cie. Zabrak?o burmistrzowi cywilnej odwagi, by przyj?? (lub cho?by oddelegowa? kogo?) do którejkolwiek ze szkó?, z?o?y? ?yczenia, wyt?umaczy? dlaczego w tym roku nauczyciele nie otrzymali nale?nych ?wiadcze?, dlaczego wyró?niaj?cym si? nauczycielom dyrektórzy mogli wr?czy? nagrody tylko "papierowe" (cho? jak wy?ej wspomnia?em kwoty te nigdy nie by?y astronomiczne), obieca? wywi?zanie si? gminy ze zobowi?za? finansowych wobec placówek o?wiatowych.
NIC! Zdawkowe ?yczenia napisane przez pracownika Urz?du Miejskiego na stronie internetowej gminy: "Sk?adamy serdeczne podzi?kowania za trud w?o?ony w nauczanie i wychowywanie dzieci i m?odzie?y. ?yczymy satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia wa?no?ci wykonywanego zawodu oraz wdzi?czno?ci uczniów, z którymi dzielicie si? wiedz? i do?wiadczeniem." koniec cytatu. Podpisano: Burmistrz Recza, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej.
Jakie? to nieszczere, na "odczep". Wstyd!
To, ?e ja jestem oponentem i krytykiem poczyna? w?adz miejskich nie znaczy, ?e wszyscy pedagodzy maj? by? traktowani po macoszemu. A burmistrz wszystkich wrzuci? do jednego worka. Zapomnia? sk?d przyszed??

P.S. Na zdj?ciu poni?ej jest moja nagroda przyznana mi przez dyrektora gimnazjum. Jest to nagroda pieni??na. Z ca?ym szacunkiem dla prze?o?onej - nie mog? si? t? nagrod? w pe?ni cieszy? (i to nie jest wina dyrektora). Ani ja, ani inni nagrodzeni nauczyciele. Dlaczego? Poniewa? jest ona tylko na papierze. Gmina nie przekaza?a funduszu nagrodowego (1% naszego funduszu p?ac) i nikt z nagrodzonych tej nagrody nie otrzyma?. Nie wiadomo, kiedy otrzyma. Pozostaje tylko satysfakcja i moje zobowi?zanie do jeszcze lepszej pracy - dostrze?enie przez pracodawc? dobrej pracy jest bardzo wa?ne dla pracobiorcy.

P.S. do P.S. Ramk? kupi?em za swoje. Czy po poprawce ju? wszyscy ten tekst zrozumieli? Bo wcze?niej mia?em wra?enie, ?e nie wszyscy.
Z?o?liwe komentarze po opublikowaniu tego tekstu skierowane pod adresem nauczycieli oraz moim osobi?cie ?wiadcz?, ?e trafi?em tym artyku?em w "dziesi?tk?". Na zasadzie sto?u i no?yc.
D. Kowalewski

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??