Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Wybory 2014
Napisane przez cogito dnia październik 26 2014 19:47:09
Wybory 2014

Po uko?czeniu Technikum Mechanicznego podj??em pierwsz? prac? jako konstruktor w Fabryce Sprz?tu Okr?towego „Remor" w Reczu. Trwa?o to dziesi?? lat.
W tym czasie /z przerwami/ pracowa?em na cz??? etatu, a wcze?niej spo?ecznie w Gminnym O?rodku Kultury w Reczu.

Krótko pracowa?em równie? w O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Reczu, a nast?pnie przyst?pi?em do konkursu na dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Kultury w Reczu. Na tym stanowisku pracowa?em przez okres 16 lat - od 1995r. - 2011r.

Wa?nym etapem pracy w Domu Kultury by? okres, kiedy pozna?em w nim swoj? przysz?? ?on? Zofi?, która wówczas by?a instruktorem plastyki, a tak?e nauczycielem tego przedmiotu w szkole. Mamy dwóch doros?ych synów Karola i Jakuba.

Piastowanie stanowiska burmistrza miasta wymaga odpowiedniego przygotowania ekonomicznego jak i samorz?dowego?

W?: Tak i takie przygotowanie zdoby?em. W roku 2008 uko?czy?em studia magisterskie na Uniwersytecie Szczeci?skim - Wydzia? Nauk Ekonomicznych i Zarz?dzania. Zdoby?em tak?e do?wiadczenie samorz?dowe, gdy? w kadencji 2002 – 2006 by?em Radnym Rady Po­wiatu w Choszcznie, pe?ni?c funkcj? przewodnicz?cego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bud?etu i Finansów oraz cz?onka Komisji Rewizyjnej. W tym okresie by?em tak?e cz?on­kiem Spo?ecznej Rady przy SP ZOZ w Choszcznie. Pe?ni?em spo?eczn? funkcj? przewodnicz?cego Rady Szko?y przy Szkole Podstawowej w Reczu.

Wiele przedsi?wzi??, jakie uda?o mi si? zrealizowa? w okresie pracy w Domu Kultury nie by?oby by mo?liwych bez wsparcia i pomocy ?yczliwych ludzi i grona przyjació?. Za du?y swój sukces w pracy zawo­dowej uwa?am utworzenie w 1998r. M?odzie?owej Orkiestry D?tej, która dzia?a?a przez 8 lat. Sukcesy naszych zespo?ów w ró?nego ro­dzaju konkursach, przegl?dach i festiwalach by?y osi?­gni?te wspólnie z dzie?mi, m?odzie?? i instruktorami pracuj?cymi w O?rodku Kultury.

Moj? pasj? s? komputery, a szczególnie grafika komputerowa. Swego czasu zajmowa­?em si? równie? reklam? prowadz?c zak?ad wykonuj?cy szyldy i reklamy.

Co Pana sk?oni?o do podj?cia tak wa?nej i odpowiedzialnej decyzji kandydowania na burmistrza Recza?

W?: Nasuwa si? krótka odpowied?, ?e jest to przywilej demokracji, z którego mam prawo skorzysta?. Ko?czy si? kadencja obecnie dzia?aj?cej Rady Miejskiej i Burmistrza Recza, a powinno?ci? obywateli jest dokonanie wyboru swoich przedstawicieli. Odnosz? nieodparte wra?enie, ?e nauczyli?my si? cz?sto narzeka? i krytykowa?, nie podejmuj?c ?adnych kroków by co? zmienia?, poprawia? i wzi?? za to wszystko odpowiedzialno??. Startuj?c w wyborach na Burmistrza nie odbieram nikomu prawa, ani mo?liwo?ci podj?cia podobnej decyzji, jak moja – która poparta jest g??bokimi przemy?leniami, ocen? moich mo?liwo?ci, a przede wszystkim predyspozycjami i kwalifikacjami do zajmowania tego odpowiedzialnego stanowiska.

Aby w kilku s?owach odnie?? si? do tej kwestii przytocz? krótki fragment mojej ulotki wyborczej, w którym czytamy „… wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom wielu zdeterminowanych, odpowiedzialnych i gotowych do dzia?ania dla dobra Naszej Gminy ludzi b?d? mia? zaszczyt kandydowa? na stanowisko Burmistrza Recza.

Moja wizja i model sprawowania tego urz?du jest zgo?a odmienna od istniej?cej obecnie, dlatego te? w poczuciu odpowiedzialno?ci i w trosce o nasz? przysz?o?? gotowy jestem do podj?cia si? tego zadania. Przez ca?e moje ?ycie, które zwi?zane jest z Reczem, poprzez moj? prac? zawodow? i dzia?alno?? spo?eczn? mog?em przekona? si? o ogromnych pok?adach energii drzemi?cych w mieszka?cach tej Gminy. Aby to wyzwoli? i w nale?yty sposób wykorzysta? musimy my przywróci? zdrowe relacje mi?dzyludzkie, a tak?e wypracowa? w?a?ciwy klimat wspó?pracy i porozumienia. Wiemy wszyscy, ?e tak by?o i tak by? powinno. Jest to dla nas niezwykle wa?ne zadanie do wykonania.

Jako absolwent uczelni ekonomicznej zdoby?em niezwykle cenn? wiedz? w tej dziedzinie, która pozwala mi w sposób racjonalny spogl?da? na obecne problemy finansowe Gminy Recz. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem nadmiernego i bezpodstawnego zad?u?ania Gminy, co w konsekwencji prowadzi? mo?e do utraty p?ynno?ci finansowej, w tym tak?e zachwianiom finansowym podleg?ych jednostek organizacyjnych. Gmina wówczas nie funkcjonuje sprawnie, a Jej rozwój jest w znacz?cy sposób utrudniony, b?d? ca?kowicie niemo?liwy.

Jako dyrektor M-GOK kierowa?em si? zawsze poczuciem pe?nej odpowiedzialno?ci za zarz?dzan? instytucj? kultury. Nie zgadza?em si? z tak? polityk?, a tak?e podejmowaniem dzia?a? niezgodnych z zasadami ekonomii, do czego by?em namawiany przez prze?o?onego. Konsekwencj? tego by?o bezprawne zwolnienie mnie z pracy.

Uwa?am, ?e w trudnych sytuacjach nale?y s?ucha? opinii innych, co pozwoli unika? b??dów w przysz?o?ci, a tak?e s?owa krytyki przyjmowa?, jako g?os doradczy w s?usznej sprawie. Trudno?ci finansowe, zmusza? powinny tym bardziej do podejmowania decyzji racjonalnych, wywa?onych i rozs?dnych, nawet wówczas gdy trzeba zmienia? plany i obra? zupe?nie inne kierunki dzia?ania i nowe priorytety.

My?li Pan, ?e jest przygotowany na prac? w samorz?dzie?

W?: Na to pytanie odpowiedzia?em poniek?d w pierwszej cz??ci naszej rozmowy. Jednak, przez skromno??, powiem, ?e nikt nie jest doskona?y i w dalszym ci?gu si? ucz?, zdobywam nowe do?wiadczenia i pok?ady wiedzy. Nawet ten ostatni okres w moim ?yciu, kiedy jestem bez pracy nauczy? mnie czego? niezwykle wa?nego – dystansu do ?ycia. Jak ju? wcze?niej wspomina?em, uko?czy?em uczelni? ekonomiczn?, a tematem mojej pracy magisterskiej by?y: „Problemy konstrukcji bud?etu Gminy Recz na lata 2007 – 2008”. Temat ten wybra?em w sposób ?wiadomy z uwagi na fakt, ?e kierowa?em wówczas instytucj? kultury i chcia?em dodatkowo zag??bi? si? w zagadnienia przydatne w codziennej pracy zawodowej. Wcze?niej natomiast na etapie licencjatu, na tej samej uczelni podj??em si? tematu dotycz?cego „Analizy finansowej jednostki samorz?du terytorialnego na przyk?adzie Powiatu Choszcze?skiego w latach 2002 – 2005”. Opracowania te pozwoli?y mi pozna? dok?adniej aspekty konstruowania i realizacji w praktyce zagadnie? bud?etowych. Odpowiadaj?c w dalszym ci?gu na zadane pytanie dotycz?ce mojego przygotowania zawodowego, nale?y jeszcze doda?, ?e posiadam certyfikat Programu Szkoleniowego Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji, po uko?czeniu blisko rocznego cyklu szkole? w zakresie nowoczesnego zarz?dzania w administracji publicznej. Uczestniczy?em w opracowaniu projektu: „Powiatowe Centrum Rozwoju Przedsi?biorczo?ci i Edukacji Europejskiej” oraz uko?czy?em szkolenia specjalistyczne „Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym” oraz „Zarz?dzanie o?wiat?, kultur?, sportem, turystyk? w gminie i powiecie”. Brzmi to troch? zawile i nie chodzi o chwalenie si?, ja po prostu odpowiadam na zadane pytanie o moje kompetencje. Cz?owiek i tak musi ci?gle doskonali? swoje umiej?tno?ci i poszerza? wiedz? w danej dziedzinie.

Do tej pory rozmawiali?my w?a?ciwie o przesz?o?ci, teraz chcia?bym aby?my porozmawiali o przysz?o?ci. Co chcia?by Pan zmieni? w naszej gminie?

W?: Przede wszystkim nie chcia?bym, aby co?, co zosta?o wypracowane w ci?gu minionych lat i jest dobre, sprawdzone, a przede wszystkim potrzebne leg?o w gruzach i pozosta?o tylko wspomnieniem. Mam na my?li wiele mozolnie wypracowanych inicjatyw spo?ecznych, pomys?ów i planów do zrealizowania. Nale?y moim zdaniem w pierwszej kolejno?ci utrzyma? i piel?gnowa? to wszystko, co ju? istnieje, zmienia? i doskonali? ?le funkcjonuj?ce elementy naszego wspólnotowego ?ycia, a nast?pnie poszukiwa? nowych rozwi?za? s?u??cych rozwojowi Naszej Ma?ej Ojczyzny.

Podejmuj?c decyzj? rozpatrywa?em to w trzech podstawowych aspektach, a mianowicie: ekonomia, gospodarka i aspekty spo?eczne (spo?ecze?stwo obywatelskie i relacje mi?dzyludzkie). Zdaj? sobie doskonale spraw? z bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje si? Gmina. Nie b?d? docieka? co jest tego przyczyn?, a jedynie w kilku s?owach odnios? si? do skutków tego stanu. Jak ju? wcze?niej wspomina?em, jestem zdecydowanym przeciwnikiem nadmiernego zad?u?ania i zbyt kosztownych inwestycji. Aby nakre?li? kierunki i sposoby wyprowadzania finansów gminy z zapa?ci, w jakiej si? znalaz?y konieczne jest szczegó?owe poznanie faktycznego stanu finansów, warunków zaci?ganych po?yczek, kredytów i wszelkich zobowi?za? ci???cych na bud?ecie Gminy i podleg?ych jednostek. B?dzie to z pewno?ci? proces d?ugofalowy i trudny, aczkolwiek priorytetowy dla nowego samorz?du.

Od czasu do czasu pojawiaj? si? informacje o tak zwanych czystkach, które ma zafundowa? nowy burmistrz?

W?: Z ca?? odpowiedzialno?ci? chc? o?wiadczy?, a tym samym uci?? wszelkie spekulacje i plotki na temat ewentualnych drastycznych posuni?? personalnych, zwolnie? z pracy, czy wdra?ania rozwi?za? godz?cych bezpo?rednio w interesy pracownicze, ?e moim priorytetem jest dzia?anie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, a nie ich likwidacja. Dementuj? pog?oski (i prosz? to podkre?li?) o rzekomych planach prywatyzacji niektórych dzia?ów obs?ugi szkó?, czy tym podobne. Mog? tylko przypuszcza?, jakie intencje maj? osoby rozpowiadaj?ce takie plotki, ale pozostawi? to bez komentarza!

W tym punkcie odpowiem na kolejne pytanie, które powinno si? pojawi?, a mianowicie o mój stosunek do przedsi?biorczo?ci. Te ma?e, jak i te wi?ksze przedsi?biorstwa funkcjonuj?ce na terenie Gminy, a tak?e w najbli?szym s?siedztwie, to s? przecie? miejsca pracy. Jednakowo wa?ne s? dla mnie firmy, które dzisiaj zatrudniaj? jedn? osob? (cz?sto tzw. samo zatrudnienie), jak i te które osi?gn??y ju? znacz?c? pozycj? na rynku lokalnym i nie tylko. Ka?dy przedsi?biorca, jako potencjalny pracodawca ma bezpo?rednio wp?yw na skal? bezrobocia w regionie. Jest tak?e p?atnikiem podatków, bez których ?aden samorz?d nie jest w stanie funkcjonowa?. Ze szczególn? staranno?ci? nale?y wi?c wspiera? istniej?ce formy dzia?alno?ci gospodarczej, a tak?e stworzy? dogodne warunki dla inwestorów zewn?trznych. Z przedsi?biorcami nale?y konsultowa? kierunki rozwoju Gminy, a tak?e wspiera? Ich inicjatywy gospodarcze. Jest to bardzo wa?ne zadanie.

O planach na obecn? kadencj? mo?na przeczyta? w naszych ulotkach wyborczych, dlatego te? odsy?am do ich lektury.

Rozpocz?li?my w?a?nie tzw. Konsultacje Spo?eczne dotycz?ce powy?szego programu wyborczego. To w?a?nie wyborcy b?d? mieli mo?liwo?? korygowania i wnoszenia swoich pomys?ów w trakcie rozmów z kandydatami do Rady Miejskiej i kandydatem na burmistrza. Chcemy spotyka? si? z mieszka?cami i w bezpo?rednich rozmowach na ulicy, w miejscu zamieszkania wymienia? spostrze?enia i uwagi. Ka?da taka uwaga b?dzie dla nas bardzo cenna, dlatego te? zapraszamy serdecznie do podj?cia takich dyskusji.

O terminach i miejscu spotka? informowa? b?dziemy Pa?stwa za po?rednictwem strony www.reczgminaodnowa.pl, a tak?e og?osze?.

Dzi?kuj? bardzo
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??