Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
ZDOBYLI POZNA?
Napisane przez cogito dnia czerwiec 25 2011 16:10:51
ZDOBYLI POZNA?W dniach 18 – 19 czerwca w stolicy Wielkopolski, Poznaniu odbywa? si? Ogólnopolski
Festiwal Artystyczny M?odzie?y „?wi?tojanka” 2011. Jednym z zespo?ów wyst?puj?cych na „ festiwalowych deskach” by?a Integracyjna Grupa Teatralna z Recza. Podczas konkursu zaprezentowa?a dwa spektakle „Bajka o z?otej rybce” i „Pasj?”, które zosta?y docenione przez jury festiwalu i otrzyma?y tytu? Gran Prix . Mimo, ?e (jak nas sami poinformowali )grupa by?a najm?odsza wiekowo (uczestnikami festiwalu byli zazwyczaj liceali?ci), a cz??? stanowili niepe?nosprawni z ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, pokazali swoje umiej?tno?ci w takim stopniu, ?e pozwoli?o to zachwyci? ogl?daj?c? publiczno??. Festiwal ma charakter plenerowy, to znaczy, ?e zespo?y wyst?puj? na otwartej przestrzeni ,co ze wzgl?du na zmienne warunki atmosferyczne cz?sto utrudnia pokazanie swoich umiej?tno?ci . Mimo tego grupa z Recza zaprezentowa?a si? z jak najlepszej strony i oprócz tytu?u najlepszego teatru zebra?a równie? wiele pochwa? i dobrych recenzji ze strony organizatorów, uczestników i obecnych widzów.
W zmaganiach teatralnych uczestniczy?y o?rodki kultury i szko?y z Poznania, ?ywca, K?dzierzyna-Ko?la, Gniezna, Raciborza.
Cz?onkami zespo?u s?: Joanna Aleksandrowicz, Ma?gorzata B?a?ejczak, Joanna Biernacka, Katarzyna Barna, Marysia Barna, Roksana Janiak, Julita Mroczek, Karolina Paw?owska, Anna Krukowska, Anna Jarosz, Monika Kolenda, Adam Rodnicki, Sebastian Rodnicki.
Opiekunami grupy s? Ma?gorzata ?miechowska i Piotr Paw?owski.
Gratulujemy zwyci?stwa i czekamy na nast?pne sukcesy.
LIDER GOSPODARNO?CI A SPRAWA ZUS, czyli kto kogo robi w balona
Napisane przez cogito dnia czerwiec 14 2011 07:05:22
LIDER GOSPODARNO?CI A SPRAWA ZUS, czyli kto kogo robi w balonaOstatnimi dniami obieg?a nasz? gmin? radosna nowina (nawet go??bie na wszystkich dachach miasta i okolicznych wsi o tym grucha?y), nasza gmina kochana zosta?a ukoronowana laurem gminy gospodarnej. Ka?dy obywatel, wchodz?c po mrokach nocy w nowy dzie?, móg? z rado?ci? stwierdzi?, ?e chyba nie jest tak najgorzej. Je?eli ci z miasta Warszawy taki tytu?, certyfikat, pucharek, to chwa?a naszym opiekunom i dobroczy?com.
Do czasu, bowiem za chwil? dowiaduje si? (to ci defety?ci rozsiewaj? te okropne plotki), ?e jakoby nasza gmina kochana zsuwa si? po równi pochy?ej na finansowe dno, tu d?ugi, tam zag?szczanie, niesp?acone kredyty, brak na to, brak na tamto. To jak z tymi tytu?ami jest
Czytaj więcej
KTO ?AMIE PRAWO?
Napisane przez cogito dnia czerwiec 02 2011 09:17:03
KTO ?AMIE PRAWO?Dla nikogo nie jest tajemnic?, ?e kilka dni temu zosta? zwolniony z pracy dyrektor Miejsko Gminnego O?rodka Kultury, Pan Wies?aw ?o?ski. O tym, ?e to si? stanie wiedzieli?my ju? od kilku miesi?cy. Burmistrz z ut?sknieniem czeka? na powrót dyrektora po chorobie do pracy, by z satysfakcj? wr?czy? mu wymówienie. Nie by?o w tym nic zaskakuj?cego. Wszyscy wiedz? co si? staje z lud?mi zale?nymi od naszego w?odarza kiedy próbuj? mie? inne zdanie. S? po prostu zwalniani (cz?sto z wilczym biletem - stare wypróbowane metody z lat 50-tych i wspó?czesnej Bia?orusi). Podobnie rzecz si? mia?a z Panem ?o?skim. Jakie by?y powody?
Czytaj więcej
Kto pierwszy zaci?nie pasa, a kto nigdy?
Napisane przez Chandler dnia maj 31 2011 14:35:56
Kto pierwszy zaci?nie pasa, a kto nigdy?Co z t? szko??? Móg?by zapyta? znany redaktor jednego z programów telewizyjnych. O co chodzi?
W artykule „Pieni?dze nie ?mierdz?”, który ukaza? si? w naszym biuletynie 30 grudnia 2010 roku poinformowali?my czytelników, ?e ju? na drugiej sesji tej kadencji radni uraczyli burmistrza i siebie samych znacznymi podwy?kami uposa?e? i diet. Pisali?my: „Razem oko?o 41 tys. rocznie samych podwy?ek (dla burmistrza, przewodnicz?cego rady i jego zast?pcy). Zadajemy zatem kolejne pytanie: sk?d na to pieni?dze? Mo?e trzeba b?dzie zaoszcz?dzi? np. ??cz?c klasy w szko?ach?...
Czytaj więcej
Szkoda, ?e tak ma?o osób przysz?o
Napisane przez cogito dnia kwiecień 23 2011 15:30:13
Szkoda, ?e tak ma?o osób przysz?oRedakcja dzi?kuje za przes?any materia?.
Wczoraj mia?em okazj? uczestniczy? w osobliwym przedstawieniu. Grupa uczennic miejscowego Gimnazjum wystawi?a spektakl pod tytu?em "Pasja". Ciemna sala, na ekranie pojawiaj?ce si? fragmenty filmu, na czarno ubrane aktorki wypowiadaj?ce swoje kwestie niczym profesjonali?ci, przejmuj?ca muzyka, wszystko to sprawi?o, ?e ciarki chodzi?y po plecach. Chwile sp?dzone w sali kina pozwoli?y na chwil? zadumy, prze?ywania nadchodz?cych ?wi?t. Szkoda tylko, ?e tak ma?o mieszka?ców mia?o okazj? obejrze? nasz? zdoln? m?odzie? (brak czasu, niech??, oboj?tno?? -szkoda, bo tak cz?sto na m?odych ludzi narzekamy). Có? rzec? Wielkie gratulacje.
"Obserwator"

Czytaj więcej
"Komunalnik" w kryzysie
Napisane przez cogito dnia kwiecień 11 2011 09:16:30
Dlaczego „Komunalnik” znalaz? si? trudnej sytuacji finansowej? W miesi?cu marcu na stronach BIP-u ukaza?o si? sprawozdanie zarz?du „Komunalnika” z dzia?alno?ci za ostatni rok. Na jego podstawie mo?na wywnioskowa?, ?e sytuacja firmy rysuje si? w czarnych kolorach
Czytaj więcej
OD REDAKCJI
Napisane przez cogito dnia kwiecień 08 2011 07:34:58
NewsyW ostatnich dniach na stronie „NPI” pojawi? si? wpis dotycz?cy s?abej aktywno?ci naszego biuletynu w ostatnim miesi?cu. Uprzejmie informujemy naszego adwersarza (he, he), ?e Biuletyn nie zapad? na ?adn? chorob?, nie przestraszy? si? równie? naszej w?adzy. Nie nale?ymy do ?adnej, tak zwanej, opozycji, nie popieramy ?adnej opcji politycznej. Jeste?my pismem mieszka?ców i chcemy mówi? o rzeczach, które wszystkich bol? i o których inni wol?, b?d? nie chc? mówi? (przyk?ad nasi reprezentanci w Radzie Gminy). Biuletyn redagowany jest przez wolontariuszy, nikt im za po?wi?cony czas i prac? w?o?on? w pismo nie p?aci (w odró?nieniu do innych wydawanych na naszym terenie), wi?c musz? równie? zajmowa? prac? zawodow?, by rodziny swoje utrzyma?. Powoduje to, ?e nie zawsze maj? mo?liwo?? i czas, by zajmowa? si? prac? dla Biuletynu.
Za powsta?? przerw? serdecznie wszystkich czytelników przepraszamy (zarówno tych przychylnych jak i tych, którzy nas wy?miewaj?). Obiecujemy równie?, ?e wszelkie zaleg?o?ci w najbli?szych dniach postaramy si? nadrobi? (a jest o czym pisa?).
BYLEJAKO?? TO NORMA
Napisane przez cogito dnia marzec 07 2011 09:49:23
BYLEJAKO?? TO NORMAW ostatnich dniach dosz?o w Reczu do nieprzyjemnego wypadku. Na terenie szko?y podstawowej spadaj?ca z górnej kondygnacji dachówka zrani?a jednego z uczniów. Ca?e szcz??cie poszkodowany ucze? (redakcja ?yczy szybkiego powrotu do zdrowia), pod troskliw? opiek? lekarzy dochodzi do siebie. Wydarzenie to daje do my?lenia na temat stanu cz??ci budynków u?yteczno?ci publicznej.
Czytaj więcej
CZEGO BOJ? SI? RADNI?
Napisane przez cogito dnia luty 27 2011 17:52:58
CZEGO BOJ? SI? RADNI?25 lutego na stronach BIP-u ukaza? si? protokó? z posiedzenia Rady Miejskiej (tak na marginesie, czy przygotowanie kilku stron materia?ów z sesji musi trwa? a? trzy tygodnie? Mieszka?cy chcieliby monitorowa? prac? naszych wybra?ców na bie??co). Przyznam, ?e czekali?my na wiadomo?ci z posiedzenia z wypiekami na twarzy. Po rewelacjach jakie przynios?a lektura opublikowanego raportu NIK spodziewali?my si? gor?cej dyskusji na temat publicznych ?rodków, które w niefrasobliwy sposób zosta?y rozdysponowane przy budowie hali sportowej. I co? I nic, zupe?na cisza, nie ma tematu
Czytaj więcej
ILU POTRZEBNYCH DO TANGA?
Napisane przez cogito dnia luty 12 2011 18:37:26
ILU POTRZEBNYCH DO TANGA?W ostatnich dniach, na stronach BIP-u ukaza?o si? o?wiadczenie maj?tkowe Pana Adama Zarzeckiego. Oczywi?cie o maj?tku Pana Adama pisa? nie b?dziemy, intryguje nas inna sprawa. Pan Zarzecki z?o?y? o?wiadczenie maj?tkowe jako nowy dyrektor Miejsko Gminnego O?rodka Kultury w Reczu. Co w tym dziwnego? Ano to, ?e mamy obecnie dwie osoby, które sprawuj? funkcj? dyrektorsk? w jednej placówce.
Czytaj więcej
Raport NIK, a finanse gminy - sprawa dla prokuratora
Napisane przez Chandler dnia luty 07 2011 15:36:31
Raport NIK, a finanse gminy - sprawa dla prokuratoraMaj?c ?wiadomo??, ?e wyst?pienie pokontrolne NIK jest obszerne i pisane trudnym, prawniczym j?zykiem, redakcja postanowi?a przedstawi? jego skrót, wybieraj?c fragmenty najbardziej bulwersuj?ce, wskazuj?ce na rozrzutno??, a by? mo?e celowe dzia?ania zmierzaj?ce do zawy?ania kosztów budowy. Naszym zdaniem faktami tymi powinien zaj?? si? prokurator.
Czytaj więcej
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??