Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Gmina Recz stan??a na kraw?dzi bankructwa
Napisane przez cogito dnia lipiec 07 2011 12:14:13
Gmina Recz stan??a na kraw?dzi bankructwa- Tak, mamy problemy finansowe - przyznaje burmistrz Józef Romanowski.

Firma Maciejewskiego pierwsz? faktur? za wykonane prace wystawi?a gminie Recz w sierpniu 2010. Na 512 tysi?cy z?otych. Kolejne na 350 i 348 tysi?cy w styczniu tego roku. Przedsi?biorca pieni?dzy si? nie doczeka?. Sprawa trafi?a do s?du. Ten nie mia? w?tpliwo?ci, ?e gmina powinna p?aci? i do akcji wkroczy? komornik, który zaj?? wszystkie konta gminy. Przez dziesi?? dni samorz?d by? dos?ownie sparali?owany. Przynios?o to jednak skutek. W miniony wtorek przed s?dem dosz?o do ugody.

- Odblokowali?my konta i na pieni?dze czekamy do 15 sierpnia - mówi Wojciech Maciejewski.

Negocjacje z burmistrzem przed obliczem s?du podsumowuje krótko: - ?enuj?ce. Burmistrz chcia? maksymalnie odsun?? termin p?atno?ci. Nie zamierzam jednak kredytowa? inwestora, a o tym, co si? dzieje w gminie, powiadomili?my Urz?d Marsza?kowski i Regionaln? Izb? Obrachunkow?.

Ten pierwszy urz?d jest w niezap?acon? inwestycj? zaanga?owany. Recz korzysta przy niej z unijnego wsparcia. ?eby jednak uzyska? zwrot cz??ci nak?adów, gmina musi przedstawi? op?acone faktury. Tych nie ma i o terminowym rozliczeniu nie ma mowy. To mo?e oznacza? przepadek unijnej dotacji i jeszcze wi?ksze k?opoty samorz?du. Na razie Recz uzyska? zgod? urz?du na przesuni?cie rozliczenia do ko?ca wrze?nia.

RIO, które nadzoruje samorz?dowe bud?ety, te? ma co w Reczu robi?. Burmistrz Recza nie kryje, ?e zad?u?enie gminy przekroczy?o dopuszczalne, ustawowe, 60 procent jej dochodów.

- Wynosi 61 procent - mówi Józef Romanowski.

RIO mo?e nakaza? w tej sytuacji drastyczne ci?cia w wydatkach, bo zgodnie z prawem samorz?dy nie mog? og?osi? bankructwa. Wczoraj prezesi RIO w Szczecinie, któremu podlega Recz, byli nieosi?galni.

Burmistrz zapewnia, ?e szuka sposobu na wyprowadzenie gminy z zapa?ci. Jak?

- Obecnie jestem na etapie za?atwiania kredytu bankowego w wysoko?ci 1,5 mln z?, który pozwoli?by na uregulowanie wszystkich zaleg?o?ci - mówi Romanowski. - Je?li si? nie uda, wypu?cimy obligacje.

Gmina zacz??a te? szuka? oszcz?dno?ci. W szko?ach zmniejszono liczb? klas (??cz?c je), jeszcze przed ko?cem roku szkolnego zlikwidowano zaj?cia pozalekcyjne.

Stan kasy gminy jest tak fatalny, ?e samorz?d nie jest w stanie uregulowa? podstawowych zobowi?za?.

- Mamy zobowi?zania wobec ZUS - przyznaje burmistrz. - P?acimy tyle, ile mo?emy.

Z opó?nieniem wyp?acane s? te? pensje w urz?dach i firmach podlegaj?cych gminie.

- S? pewne trudno?ci, ale to tylko kilkudniowe przesuni?cia - zapewnia Romanowski.

Wed?ug w?adz Recza miasto i gmina popad?y w tarapaty, bo "gmina rozpocz??a wiele inwestycji krajowych i unijnych", a wp?ywy do bud?etu okaza?y si? mniejsze ni? zak?adano.

- Mamy atrakcyjne dzia?ki, ale kryzys spowodowa?, ?e nie ma zainteresowania zakupem tych nieruchomo?ci - mówi burmistrz.

Temu, co dzieje si? w gminie, przygl?da?a si? ju? Najwy?sza Izba Kontroli, która w 2010 roku sprawdza?a, jak samorz?d roku poradzi? sobie z wybudowaniem hali sportowo-widowiskowej. NIK nie zostawi? na gminie suchej nitki, zarzucaj?c m.in. nieegzekwowanie kar od niesolidnych kontrahentów oraz "nieprawid?owo?ci w wydatkowaniu i rozliczeniu ?rodków na realizacj?". NIK dopatrzy? si? m.in., ?e warto?? sprz?tu zainstalowanego w hali jest zawy?ona w stosunku do tego, co faktycznie w hali zainstalowano o oko?o 88 tysi?cy z?otych.

wyimek\

- Mamy zobowi?zania wobec ZUS - przyznaje burmistrz. - P?acimy tyle, ile mo?emy.

?ród?o: Gazeta Wyborcza Szczecin


"Gazeta Wyborcza" nie odkry?a niczego nowego, jednak co Wyborcza to Wyborcza. Potwierdza to o czym piszemy na ?amach naszego Biuletynu od wielu miesi?cy. Mo?e przedrukowany artyku? da do my?lenia naszym Radnym. My zadamy jeszcze tylko kilka pyta? do dyskusji na najbli?szej Radzie (a mo?e trzeba zwo?a? posiedzenie nadzwyczajne Rady).
1. Czy udzielenie absolutorium Burmistrzowi, w ?wietle artyku?u, nie by?o przypadkiem z?amaniem przez Rad? prawa?
2. Jak d?ugo jeszcze nasi Radni b?d? udawa?, ?e nic si? nie dzieje?
3. Czy jest po?ród Rady kto?, kto w akcie niezgody wreszcie uderzy pi??ci? w stó? ?
4. Czy nie nale?y zacz?? dzia?a?, by ratowa? Gmin? (kredyty to nie jedyny ratunek)?

To tak do zastanowienia, by ?mia?o spogl?da? w oczy swoim wyborcom.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??