Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Zarzuty Prokuratury Apelacyjnej
Napisane przez dakko dnia listopad 17 2014 10:32:05
Art. 54. 1. Konstytucji RP
Ka?demu zapewnia si? wolno?? wyra?ania swoich pogl?dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Skorzystam wi?c z tego prawaTeraz t?umaczenie na j?zyk polski

Art. 286. § 1. Kto, w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowej, doprowadza inn? osob? do niekorzystnego rozporz?dzenia w?asnym lub cudzym mieniem za pomoc? wprowadzenia jej w b??d albo wyzyskania b??du lub niezdolno?ci do nale?ytego pojmowania przedsi?branego dzia?ania, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 6 miesi?cy do lat 8.

Art. 271 . § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która po?wiadcza w nim nieprawd? co do okoliczno?ci maj?cej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.

Art. 270. § 1. Kto, w celu u?ycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego u?ywa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.

Art. 11. § 2. Je?eli czyn wyczerpuje znamiona okre?lone w dwóch albo wi?cej przepisach ustawy karnej, s?d skazuje za jedno przest?pstwo na podstawie wszystkich zbiegaj?cych si? przepisów.

Art. 18. § 2. Odpowiada za pod?eganie, kto chc?c, aby inna osoba dokona?a czynu zabronionego, nak?ania j? do tego.

Art. 233. § 1. Kto, sk?adaj?c zeznanie maj?ce s?u?y? za dowód w post?powaniu s?dowym lub w innym post?powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd? lub zataja prawd?, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.

Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadz?cej podobn? dzia?alno?? gospodarcz? na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponuj?cych ?rodkami publicznymi - kredytu, po?yczki pieni??nej, por?czenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowi?zania wynikaj?cego z por?czenia lub z gwarancji lub podobnego ?wiadczenia pieni??nego na okre?lony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu p?atniczego lub zamówienia publicznego, przedk?ada podrobiony, przerobiony, po?wiadczaj?cy nieprawd? albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o?wiadczenie dotycz?ce okoliczno?ci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu p?atniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??