Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
ILU POTRZEBNYCH DO TANGA?
Napisane przez cogito dnia luty 12 2011 18:37:26
ILU POTRZEBNYCH DO TANGA? Jak to si? ma do decyzyjno?ci i odpowiedzialno?ci za podj?te dzia?ania? Kto b?dzie odpowiada? za b??dne decyzje podj?te przez jednego z dyrektorów? (O pierwszych podpisanych przez Pana Adama dokumentach ju? pisali?my, a o zad?u?aniu placówki jeszcze napiszemy). Jaki b?dzie podzia? kompetencji w przypadku powrotu Pana ?o?skiego do pracy? Czy ten przypadek jest zgodny z prawem? S? to pytania, na które nijak nie mo?emy znale?? odpowiedzi.
Przypu??my, ?e ta absurdalna sytuacja ma jaki? sens i jest zgodna z prawem. Jednak samo powo?anie Pana Zarzeckiego (w przypadku gdy zosta? powo?any na stanowisko dyrektora Domu Kultury, bowiem je?li jest dalej „pe?ni?cym obowi?zki”, to podpisuj?c si? i potwierdzaj?c to piecz?tk? jako dyrektor, ?amie oczywi?cie prawo!), jest niezgodne z prawem naszym polskim.
Kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury wybiera si? w drodze konkursu (art. 16 ustawy o dzia?alno?ci kulturalnej).
Oczywi?cie od tej zasady istnieje wyj?tek. Dotyczy on sytuacji, w której minister w?a?ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyra?a zgod? na powo?anie dyrektora instytucji kultury bez wcze?niejszego konkursu. Kandydat taki musi jednak zosta? wskazany przez w?a?ciw? jednostk? samorz?dow?.
W pozosta?ych przypadkach przeprowadza si? konkurs. Dodatkowo, w za??czniku do rozporz?dzenia z 19 pa?dziernika 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorz?dowych jednostek instytucji kultury, w których wy?onienie kandydata na stanowisko dyrektora nast?puje w drodze konkursu, wskazane s? konkretne instytucje, dla których konkurs dyrektorski jest wymagany.
Najpierw jednostka samorz?dowa, do której nale?y instytucja kultury, musi powo?a? komisj? konkursow? z?o?on? z:
 3 przedstawicieli jednostki samorz?dowej,
 2 przedstawicieli ministra w?a?ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 2 przedstawicieli zak?adowych organizacji zwi?zkowych reprezentatywnych, dzia?aj?cych w tej instytucji kultury (w razie braku takich organizacji powo?ani zostaj? dwaj przedstawiciele za?ogi tej instytucji),
 2 przedstawicieli stowarzysze? zawodowych lub twórczych w?a?ciwych ze wzgl?du na zakres dzia?ania tej instytucji kultury.
Szczegó?owe zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko m.in. kierownika o?rodka kultury wynikaj? z przepisów rozporz?dzenia z 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (dalej: rozporz?dzenie o przeprowadzeniu konkursu).

Z informacji uzyskanych przez redakcj? wynika, ?e w ostatnim okresie nie odbywa? si? ?aden konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury. Ponadto ma?o prawdopodobne jest, by w?adze nasze gminne w tak krótkim czasie uzyska?y zgod? Ministra Kultury na powo?ywanie bez konkursu.
Recz le?y na zachodzie kraju, a obserwuj?c ostatnie dzia?ania naszych w?adz trzeba powiedzie?, ?e na dzikim zachodzie, gdzie to szeryf jest prawem i prawo to stanowi (mo?e zamie?my Dom Kultury na saloon, b?dzie jak w westernie, pianista jest ju? zatrudniony). Jeszcze pro?ba, nie strzelajcie do niego, przecie? gra jak mu ka??.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 100% [1 głos]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??