Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
"Komunalnik" w kryzysie
Napisane przez cogito dnia kwiecień 11 2011 09:16:30
Dlaczego „Komunalnik” znalaz? si? trudnej sytuacji finansowej? W miesi?cu marcu na stronach BIP-u ukaza?o si? sprawozdanie zarz?du „Komunalnika” z dzia?alno?ci za ostatni rok. Na jego podstawie mo?na wywnioskowa?, ?e sytuacja firmy rysuje si? w czarnych kolorach (Spó?ka nie jest w stanie utrzyma? si? z podstawowej dzia?alno?ci. Przychody ze sprzeda?y us?ug na dostaw? wody i odprowadzanie ?cieków nie pokrywaj? wydatków zwi?zanych z podstawowym funkcjonowaniem Spó?ki a mo?liwo?? przetrwania zapewniaj? wy??cznie dodatkowe inwestycje realizowane na rzecz Gminy Recz. D?ugookresowa zw?oka w p?atno?ciach nale?no?ci za us?ugi remontowo-budowlane ?wiadczone przez Spó?k? na rzecz pozosta?ych kontrahentów spowodowa?a g??boki kryzys p?ynno?ci finansowej. Zak?ad nie mia? mo?liwo?ci regulowania podstawowych zobowi?za? wobec Zus, Urz?du Skarbowego czy op?at z tytu?u energii elektrycznej. W przypadku braku poprawy bie??cej p?ynno?ci finansowej w kolejnym roku obrotowym Spó?ka nie b?dzie mia?a mo?liwo?ci wyj?cia z kryzysu i jednocze?nie nie b?dzie mia?a szans udzia?u w zamówieniach publicznych. Taki scenariusz z kolei, w której Spó?ka nie b?dzie mia?a udzia?u w realizacji du?ych inwestycji doprowadzi Spó?k? do upad?o?ci. Cyt. z raportu). Mo?na si? zastanawia? jakie si?y doprowadzi?y firm? do takiego stanu. Autorzy wspominaj? o ma?ej ilo?ci zamówie? ze strony g?ównego zleceniodawcy „Komunalnika”, czyli naszej w?adzy, ale czy tylko? We wcze?niejszej cz??ci raportu Zarz?d wspomina o inwestycji, na której firma nie zarobi?a. (Udzia? w inwestycji „Remont i zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na budynek socjalno-szatniowy pod potrzeby Orlika 2012 w Reczu przy ul. Murarskiej” wp?yn?? na uzyskanie w roku 2010 niewysokiego zysku). Tym obiektem jest s?ynna szatnia naszego „Orlika”. Autorzy wypowiadaj? si? o tej inwestycji bardzo ogl?dnie (mo?e w?adze spó?ki nie chc? narazi? si? na w?ciek?o?? naszego w?odarza – wszyscy w gminie wiedz? czym to si? ko?czy. Burmistrza mo?na albo chwali?, albo zamilcze?). Redakcja ma troch? inn? teori? na ten temat – cho? mo?emy si? myli?, zaznaczamy to tylko pewna hipoteza. Widz?c op?akany stan remontowanej szatni, to ?e w obecnym czasie nic si? na terenie budowy nie dzieje, przypuszczamy, ?e „Komunalnik” nie do??, ?e na tej inwestycji nie zarobi?, ale jeszcze straci?. Co sk?ania do takiej tezy? Firma aby przeprowadzi? remont musia?a kupi? materia?y z w?asnych ?rodków i to zrobi?a licz?c na zap?at? ze strony Gminy. Inwestor nie maj?c ?rodków za wykonane prace nie zap?aci?. Sprzedawcy materia?ów i prawdopodobnie kredytodawcy ??daj? pieni?dzy a ?rodków oczywi?cie brak. To tylko nasza teoria i mamy nadziej?, ?e si? mylimy (mamy nadziej?, ?e w nied?ugim czasie odpowiednie w?adze zgromi? nas za sianie zam?tu i defetyzmu), ale je?eli to prawda to powstaje pytanie. Kto tu kogo robi w balona?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??