Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Raport NIK, a finanse gminy - sprawa dla prokuratora
Napisane przez Chandler dnia luty 07 2011 15:36:31
Raport NIK, a finanse gminy - sprawa dla prokuratoraMaj?c ?wiadomo??, ?e wyst?pienie pokontrolne NIK jest obszerne i pisane trudnym, prawniczym j?zykiem, redakcja postanowi?a przedstawi? jego skrót, wybieraj?c fragmenty najbardziej bulwersuj?ce, wskazuj?ce na rozrzutno??, a by? mo?e celowe dzia?ania zmierzaj?ce do zawy?ania kosztów budowy. Naszym zdaniem faktami tymi powinien zaj?? si? prokurator.
Inspektorzy Najwy?szej Izby Kontroli stwierdzili m.in.
Naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówie? Publicznych dotyczy trzech zamówie? o warto?ci 10mln.658tys.300z? co stanowi 90,1% zbadanych inwestycji.
NIK negatywnie ocenia niedochodzenie kary umownej za niedotrzymanie przez wykonawc? projektu terminu uzyskania zamiennego pozwolenia na budow? - kwota 20.313 z?.
W zamiennym projekcie budowlano wykonawczym BPPA Dom nie przewidzia? wszystkich prac niezb?dnych do prawid?owego zrealizowania inwestycji. Z tego powodu zwi?kszy?y si? nak?ady finansowe o kwot? 464.273 z?, co stanowi 42,9% ogólnej warto?ci robót dodatkowych. Mimo pope?nionych b??dów przez projektanta Urz?d nie podj?? dzia?a? zmierzaj?cych do uzyskania od niego odszkodowania.
Niekorzystnie ustalono termin sp?aty hali co by?o jednym z powodów zwi?kszenia obci??enia gminy i zawarcia przez gmin? w okresie od listopada 2007 do wrze?nia 2009 umów kredytowych na ??czn? kwot? 7mln. 907 tys.
NIK negatywnie ocenia finansowanie budowy windy - na samych odsetkach gmina straci?a 16.864 z?.
Gmina Recz wbrew postanowieniom umowy 8/2007 z 30.07.2007 do dnia 20.11.2008 zap?aci?a Konsorcjum pe?n? kwot? wynagrodzenia - 7.231.523. ??czna suma faktur nie mog?a zgodnie z umow? przekroczy? 85% warto?ci oferty. Czyli zap?acono ca?o?? przed odbiorem i usuni?ciem usterek!!! Jak dowiedzia?a si? redakcja usterki s? nieusuni?te do dzisiaj.
Wy?sza kwota odsetek zap?aconych przez gmin? za niezgodne z umow? fakturowanie robót (przed oddaniem obiektu do u?ytkowania) wynios?a 15.686z?.
Stwierdzono nieprawid?owo?ci w wydatkowaniu i rozliczaniu ?rodków na realizacj? inwestycji. W kosztorysach powykonawczych uj?to i rozliczono urz?dzenia, w które sala nie zosta?a wyposa?ona. Warto?? sprz?tu rozliczona w kosztorysach powykonawczych zosta?a zawy?ono w stosunku do urz?dze?, w które wyposa?ona hal? o 88.854z?.
Najwi?cej przekr?cono nas, podatników na:
koszach sk?adanych elektrycznie (!?) - 113.179 zamiast 94.172
drabinkach gimnastycznych - 43.558 zamiast 27.120
pi?kochwytach - 37.381 zamiast 10.431
kotarze zasuwanej elektrycznie (!?) - 23.252 zamiast 18.480
siedzisk - 15.340 zamiast 13.636
A? boimy si? zapyta?, kto podzieli? si? zawy?on? kwot??
To tylko niektóre z nonszalancko rozdawanych przez w?adze pieni?dzy.

Wyst?pienie pokontrolne NIK dostarczono do Urz?du w lipcu 2010 roku i od razu zosta?o ono ukryte przez burmistrza, który nie zgodzi? si? na jego upublicznienie mimo nacisku radnych. Wytrwa? w tym uporze do wyborów - no i op?aci?o mu si? z wiadomym skutkiem. Wyborcy stawiaj?c krzy?yk na karcie nie mieli poj?cia o tych przekr?tach. Nieco wi?cej wiedzieli radni, poniewa? dociera?y do nich pewne informacje, przecieki. Dlatego z pe?n? ?wiadomo?ci? podj?li uchwa?? o obni?eniu burmistrzowi pensji oraz diet radnych, których obarczono wspó?odpowiedzialno?ci? za tragiczny stan finansów gminy. Bowiem niegospodarno?? przy budowie hali to nie wszystko, co panowie mieli na sumieniu.
Uchwa?a Rady Miejskiej w Reczu - 28.09.2010
§1. Ustala si? wynagrodzenie w kwocie 7.580 z? brutto dla Burmistrza Pana Józefa Romanowskiego w nast?puj?cej wysoko?ci:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.200 z?
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.500 z?
3) dodatek specjalny wynosz?cy 20% ??cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.040 z?
4) dodatek sta?owy w wysoko?ci 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 840 z?.
§ 2. Wykonanie uchwa?y powierza si? Skarbnikowi Miejskiemu.
§ 3. Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? obowi?zuj?c? od dnia 1 wrze?nia 2010 r.

A radni?

§ 1. Ustala si? miesi?czn? zrycza?towan? diet? okre?lonej procentowo w stosunku do maksymalnej wysoko?ci diet przys?uguj?cych radnemu (pó?torakrotno?? kwoty
bazowej okre?lonej w ustawie bud?etowej dla osób zajmuj?cych kierownicze stanowiska pa?stwowe na podstawie przepisów ustawy o kszta?towaniu wynagrodze? w pa?stwowej sferze bud?etowej) w wysoko?ci:
1) 15 % - dla wszystkich radnych Rady Miejskiej (by?a to kwota oko?o 410 z?)
§ 2. Kwota diety b?dzie waloryzowana o kwot? stawki bazowej obowi?zuj?cej na dany rok zgodnie z ustawa bud?etow?.
§ 3. Ka?da nieobecno?? radnego i so?tysa na posiedzeniu sesji lub Komisji powoduje obni?enie ka?dorazowo miesi?cznej diety o 20 %.
§ 4. Ustala si? miesi?czn? zrycza?towan? diet? dla so?tysów
w wysoko?ci 50 % diety radnego.
§ 5. Radnym i so?tysom przys?uguje zwrot kosztom podró?y wed?ug cen komunikacji publicznej.
§ 6. Dieta b?dzie wyp?acana do dnia 5-go nast?pnego miesi?ca w oparciu o listy obecno?ci, z kwot? zaokr?glon? do pe?nych z?otych.
§ 7. Wykonanie uchwa?y powierza si? Skarbnikowi Miejskiemu.
§ 8. Traci moc:
1) Uchwa?a Rady Miejskiej w Reczu Nr XIII/92/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i so?tysów.
§ 9. Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? obowi?zuj?c? od 1 wrze?nia 2010 r.

Ju? na drugiej sesji w obecnej kadencji "pokrzywdzeni finansowo" prominenci gminni postanowili si? "odku?" i nie zwa?aj?c na stan finansów gminy dowarto?ciowali si? finansowo. Nie maj?c za grosz wstydu podj?li uchwa?y o tre?ci:
29.12.2010
§1. 1. Ustala si? miesi?czne wynagrodzenie w kwocie 8.929,00 z? brutto dla Burmistrza Recza - Pana Józefa Jerzego Romanowskiego w nast?puj?cej wysoko?ci:
wynagrodzenie zasadnicze - 4.835,00 z?
dodatek funkcyjny - 1.800,00 z?
dodatek specjalny - 20% ??cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.327,00 z?
dodatek sta?owy w wysoko?ci 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 967,00 z?
2. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z w?a?ciwymi przepisami przys?uguje nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 2. Wykonanie uchwa?y powierza si? Skarbnikowi Miejskiemu.
§ 3. Traci moc Uchwa?a nr XLII/295/10 z dnia 28 wrze?nia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za prac? dla Burmistrza Recza .
§ 4. Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? obowi?zuj?c? od dnia 1 grudnia 2010 roku

A radni?

§ 1. Ustala si? miesi?czn? zrycza?towan? diet? okre?lon? procentowo w stosunku do maksymalnej wysoko?ci diety, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym w wysoko?ci:
1) 50% - dla Przewodnicz?cego Rady Miejskiej (oko?o 1300 z?)
2) 28 % - dla Wiceprzewodnicz?cego Rady Miejskiej (oko?o 725 z?)
3) 18 % - dla Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej
4) 16 % - dla Przewodnicz?cych pozosta?ych sta?ych Komisji Rady Miejskiej oraz dla cz?onków Komisji Rewizyjnej
5) 15 % - dla pozosta?ych radnych Rady Miejskiej.
§ 2. Kwota diety b?dzie waloryzowana o kwot? stawki bazowej obowi?zuj?cej na dany rok zgodnie z ustawa bud?etow?.
§ 3. Ka?da nieobecno?? radnego i so?tysa na posiedzeniu sesji lub Komisji powoduje obni?enie ka?dorazowo miesi?cznej diety o 20 %.
§ 4. Ustala si? miesi?czn? zrycza?towan? diet? dla so?tysów w wysoko?ci 210 z?.
§ 5. Radnym i so?tysom przys?uguje zwrot kosztów podró?y wed?ug cen biletu komunikacji publicznej.
§ 6. Dieta b?dzie wyp?acana do dnia 5-go nast?pnego miesi?ca w oparciu o listy obecno?ci, z kwot? zaokr?glon? do pe?nych z?otych.
§ 7. Wykonanie uchwa?y powierza si? Skarbnikowi Miejskiemu.
§ 8. Traci moc: uchwa?a Nr XLII/296/10 z dnia 28 wrze?nia 2010 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i so?tysów.
§ 9. Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? obowi?zuj?c? od 1 grudnia 2010 roku.

Pytanie: kto zrzuci si? na wy?sze pensje i diety w obecnej sytuacji finansowej?
Do redakcji dotar?y nowe wie?ci. Niestety przewidziane przez nas w artykule "Pieni?dze nie ?mierdz?".
Otó? w szko?ach gminnych nakazano zlikwidowanie o po?ow? zaj?? sportowych prowadzonych przez nauczycieli w ramach SKS-ów.
Od nowego roku szkolnego zwi?kszona b?dzie liczebno?? klas w Szkole Podstawowej w Reczu i w Gimnazjum. Klasy b?d? ??czone. Da to pewne oszcz?dno?ci dla bud?etu. Pytanie tylko - jak wp?ynie to na jako?? nauczania?
Skarbnik gminy zaw?aszczy? fundusz socjalny nauczycieli.

Na koniec ma?a refleksja. Demokracja w wydaniu samorz?dowym w za?o?eniu ogólnym polega na tym, ?e Rada kreuje polityk? gminn?, Rada podejmuje uchwa?y, decyzje, Komisja Rewizyjna kontroluje jednostki gminne, w tym prac? urz?dników gminnych, a burmistrz, wójt wykonuj? uchwa?y Rady. W Reczu wygl?da to odwrotnie. Wszelkie decyzje podejmuje burmistrz, a ulegli i wystraszeni radni grzecznie podnosz? r?czki. Na rozkaz. No có?, taka gmina...
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??