Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Jeszcze (o s?ynnym ju?) protokole NIK s?ów kilka.
Napisane przez cogito dnia styczeń 26 2011 19:40:47
Jeszcze (o s?ynnym ju?) protokole NIK s?ów kilka.Redakcja nie czeka?a jednak z za?o?onymi r?koma i postanowi?a dotrze? do samego ?ród?a, czyli do NIK. Zwrócili?my si? do Najwy?szej Izby Kontroli z wnioskiem o udost?pnienie protoko?u kontroli. I jak? odpowied? otrzymali?my.
Powo?uj?c si? na art. 5 ust.1 i art. 16 ust. 1i 2 z dnia 6 wrze?nia 2001r. o dost?pie do informacji publicznej oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post?powania administracyjnego, NIK nie mo?e nam udost?pni? tre?ci protoko?u dopóty, dopóki wyniki kontroli nie zostan? przed?o?one Sejmowi RP. Tak mówi ustawa o NIK. Jednak?e zgodnie z ustaw? o informacji publicznej wyniki kontroli musz? zosta? upublicznione - cyt: "Jednocze?nie informuje, ?e protokó? kontroli prowadzonej w Urz?dzie Miejskim w Reczu oraz wyst?pienie pokontrolne zosta?y przekazane Burmistrzowi Gminy Recz, który na postawie przepisów cytowanej wy?ej ustawy o dost?pie do informacji publicznej jest zobowi?zany udost?pni? powy?sze dokumenty" (cyt. Decyzji nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku).
By informacja by?a pe?na, przytoczmy jeszcze fragment protoko?u Rady Miejskiej w Reczu, podczas którego Radni przeg?osowali wniosek zobowi?zuj?cy Burmistrza do zapoznania zebranych z efektami kontroli

PROTOKÓ? Nr XLII/10
z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 28 wrze?nia 2010 roku.

b) Przyj?cie porz?dku obrad sesji.

Pan radny Dariusz Kowalewski - chcia?bym zaproponowa? wprowadzenie do porz?dku obrad punktu: zapoznanie radnych Rady Miejskiej w Reczu z protoko?em kontroli Najwy?szej Izby Kontroli dotycz?cym inwestycji hali widowiskowo- sportowej w Reczu.

Przewodnicz?cy Rady Miejskiej podda? pod g?osowanie wniosek czy pa?stwo radni chc?, aby w punkcie 7,8 i 9 porz?dku obrad sesji znalaz?y si? punkty:
- projekt uchwa?y w sprawie ustalenia wynagrodzenia za prac? Burmistrza,
- projekt uchwa?y w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i so?tysów.
- zapoznanie radnych Rady Miejskiej w Reczu z protoko?em kontroli Najwy?szej Izby Kontroli dotycz?cym hali widowiskowo - sportowej w Reczu.
Rada Miejska przyj??a wniosek ilo?ci? g?osów 9 za, 5 wstrzymuj?cych si?.

Pan radny Dariusz Kowalewski - mam jeszcze tak? sugesti? zwi?zan? z punktem odno?nie zapoznania z protoko?em kontroli NIK, aby kserokopi? protoko?u przekaza? dla ka?dego klubu radnych je?eli jest to mo?liwe.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - jeste?my po rozmowach z inspektorami z Najwy?szej Izby Kontroli. Nie jest to jeszcze dokument ko?cowy a upublicznia si? dokument ko?cowy. Odby?a si? kontrola i jest sporz?dzony protokó?. Burmistrz mia? przywilej i prawo w ci?gu 7 dni odwo?a? si? i to zrobi?em bo nie zgadzam si? z niektórymi zarzutami, faktami. W ci?gu 7 dni napisa?em do Najwy?szej Izby Kontroli do Szczecina odpowied?. Upublicznia si? dopiero ko?cowy dokument, który zostanie sporz?dzony po naszych wyja?nieniach. Nie ma wi?c teraz mo?liwo?ci jego udost?pnienia, dlatego, ?e nie jest to dokument wi???cy. S? tam jedynie elementy, fakty, zapytania do wyja?nienia, które inspektorzy podczas kontroli stwierdzili. Musimy czeka? na ostateczne pismo z Najwy?szej Izby Kontroli i wtedy b?dzie to upublicznione. Porównam bo dzisiaj wiemy, ?e ze wzgl?du na podpisy 9 osób trwa procedura w Prokuraturze i przes?uchiwane s? osoby. Czy równie? mam o tym pa?stwa informowa? co si? dziej?? No, nie. Przyjdzie dokument ostateczny i b?dzie wszystko upublicznione. Póki jeszcze trwa procedura nie jest to dokument wi???cy, którego nie mo?na upubliczni? bo nie jest ostateczny.

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - jestem zdziwiony tak? postaw? Pana Burmistrza. Bo to Panu Burmistrzowi powinno zale?e? ?eby te informacje dosta?y si? do wiadomo?ci publicznej ?eby mo?na by?o je przekaza? ludziom. Przecie? dotyczy to naszego gimnazjum, naszej gminy. Co b?dzie je?eli ten protokó? b?dzie upubliczniony w lutym przysz?ego roku. Tym bardziej nikt nie odbiera Panu prawa, ?eby si? od ustale? i protoko?u odwo?a?, ale my chcieliby?my si? zapozna? jakie zosta?y postawione zarzuty podczas kontroli NIK i ewentualnie w jaki sposób Pan zarzuty obali? lub nie. To chyba nie jest tajemnica.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - jeszcze raz powtarzam, ?e nie jest to dokument wi???cy, który mo?e wprowadzi? z?e ?wiat?o na prac? urz?du. Burmistrz si? odwo?a? i czekajmy na ostateczn? decyzj?. Jak? gwarancj? Pan radny daje publicznie, ?e wszystko co zosta?o uj?te w protokole jest prawdziwe i mia?o miejsce, a moje odwo?anie od tych faktów nie przyniesie skutków? Dlatego prosz? poczeka? na dokument ostateczny i b?dzie on podlega? upublicznieniu, bo na razie jest jeszcze etap sprawdzania.

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - z tego wynika, ?e podwa?a Pan prac? inspektorów NIK?

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - nic nie podwa?am tylko mia?em prawo, przywilej odwo?a? si? i to zrobi?em.

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - dzwoni?em do NIK i powiedziano mi, ?e ten protokó? jest do upublicznienia. A NIK nie powoduje protoko?u tylko powoduje wyst?pienia pokontrolne.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - przy ?wiadkach to samo zada?em pytanie i uzyska?em odpowied?, ?e nie podlega opublikowaniu.

Pan Leon Grzelak Przewodnicz?cy Rady Miejskiej - w zwi?zku z tym, ?e nie b?dzie tego protoko?u z NIK, czy wycofuje Pan swój wniosek?

Pan radny Dariusz Kowalewski - ja wniosek z?o?y?em i zosta? przeg?osowany.

Pan Leon Grzelak Przewodnicz?cy Rady Miejskiej - je?eli protoko?u nie mo?na upubliczni? to nad czym b?dziemy dyskutowa?.

Pan radny Dariusz Kowalewski - jest s?owo przeciwko s?owu. Padaj? dwa stwierdzenia, jedno stwierdzenie jest takie, ?e zosta? wykonany telefon do NIK, ?e protokó? jest do upublicznienia a drugie stwierdzenie jest takie, ?e nie jest do upublicznienia.
Je?eli Pan Burmistrz na stronie urz?du nazywa opozycj? wichrzycielami i stwierdza, ?e ma czyste r?ce i nie ma si? czego ba? no to czego si? boi.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - jeszcze raz Panu powtarzam, ze to nie jest dokument ostateczny i nie mo?na na nim pracowa?. B?dzie dokument ostateczny z NIK, uprawomocni si? i to b?dzie upublicznione.

Wnioski nasuwaj? si? same - kto? tu kogo? robi w przys?owiowego "balona".
Zwracamy si? zatem do Pana Burmistrza, by upubliczni? raport Najwy?szej Izby Kontroli. Do Radnych równie? kierujemy pro?b? nasz? - wp?y?cie na nasz? w?adz? wykonawcz?, to? to Wy stanowicie w tej gminie prawo i na czele tego prawa stoicie, a kto? wyra?nie ?ami?c przepisy, chce co? ukry?. Czy to nie nazywa si? mataczeniem?
Tu odpowied? Najwy?szej Izby Kontroli
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??