Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Jak to z masztami by?o.
Napisane przez Chandler dnia styczeń 18 2011 20:24:05
Jak to z masztami by?o.Jak zapewne wi?kszo?? czytelników pami?ta gmina nasza bra?a czynny udzia? w programie E-Vita "Budowanie spo?ecze?stwa informacyjnego". Program rozpocz?? si? wiosn? 2004 roku. W pierwszym etapie celem programu by?o przeszkolenie jak najwi?kszej liczby mieszka?ców gminy w podstawowej obs?udze komputera. Odbywa?y si? te? szkolenia zaawansowane. W pierwszym etapie zbudowano sie? komputerow? ??cz?c? Urz?d , szko?y, jednostki gminne, zapewniaj?c im dost?p do sygna?u internetowego. Powstawa?y punkty dost?powe Internetu, w których mieszka?cy mogli nieodp?atnie korzysta? z sieci (w Reczu by?o to GCI w Domu Kultury).
W drugim etapie powsta? mia?y tak zwane NSK, czyli Niekomercyjne Sieci Komputerowe. Na pocz?tku 2007 roku w ramech tego etapu do sieci gminnej pod??czono Sokoliniec, a nast?pnie Sicko. Efektem by?o os?abienie sygna?u i od??czenie si? jednostek gminnych, ale mniejsza o to - jako? sobie poradzi?y.
Mniej wi?cej w tym okresie Fundacja Wspomagania Wsi przekaza?a gminie 100 tys. z? na budow? masztów dla szerokopasmowej sieci internetowej obejmuj?cej swym zasi?giem 90% gminy. Maszty powsta? mia?y do ko?ca 2008 roku. No i tu zaczynaj? si? dzia? dziwne rzeczy. O pieni?dzach tych wiedzia?o niewielu ludzi. Burmistrz, skarbniczka, mo?e jeszcze par? osób.
Burmistrz "obudzi?" si? na pocz?tku grudnia 2008 roku i szybko wy?oni? wykonawc?. Ju? 8 grudnia wiadomym by?o, ?e maszty wybuduje "Polbit" z Bydgoszczy i w tym dniu wykonawcy przekazany zosta? plac (place) budowy. Ju? 15 grudnia nast?pi? odbiór ko?cowy masztów - tempo zaiste imponuj?ce, tym bardziej, ?e dopiero 30 grudnia uzyskano pozwolenie na budow?!
W ostatnich dniach 2008 roku burmistrz podj?? decyzj? o zap?acie i pieni?dze pow?drowa?y na konto firmy. Ca?e zamieszanie z datami wynik?o z potrzeby wydania pieni?dzy - tak t?umaczy? na sesji burmistrz. Prawda jest taka, ?e odbiór techniczny masztów by? papierow? fikcj?, albo ca?a inwestycja by?a nielegalna. Myli si? ten kto pomy?la?, ?e na tym koniec. Okaza?o si? bowiem, ?e maszty te, to przyk?ad fuszerki budowlanej. Nie spe?nia?y kryteriów bezpiecze?stwa i w ka?dym momencie grozi?y zawaleniem. Nale?a?o je bezwarunkowo rozebra?. Zap?acono za bubla budowlnego!
Dopiero, gdy sprawa sta?a si? g?o?na, gdy radni opozycji zacz?li domaga? si? wyja?nie?, burmistrz zacz?? si? t?umaczy?, ?e musia? tak zadzia?a?, gdy? nie chcia? straci? pieni?dzy. Na skutek nacisków i niewygodnych pyta? ze strony radnych zdecydowa? si? te? wyst?pi? przeciwko "Polbitowi" na drog? s?dow? - dopiero w pa?dzierniku 2009.
Redakcja postanowi?a zweryfikowa? posiadane informacje. Skontaktowali?my si? z Pani? Klar? Ma?eck? kieruj?c? programem E-Vita z ramienia Fundacji Wspomagania Wsi. Oto, co napisa?a w sprawie mo?liwej utraty przez gmin? dotacji: "O sytuacji z masztami ju? si? dowiedzia?am (od prokuratury). Oburza mnie jednak dodatkowo przytoczona w za??czonym przez Pana artykule ("Kurier Szczeci?ski") wypowied? burmistrza, ?e pieni?dze przepad?yby, gdyby nie zosta?y wydane w terminie do ko?ca 2008 roku. Nie jest to prawda: Gmina nie zwróci?a si? do nas z wyja?nieniem sytuacji i pro?b? o przed?u?enie terminu. " Ups... czy?by kto? k?ama??
Redakcja wesz?a równie? w posiadanie zdj?? masztów i tego, co po nich zosta?o. Pytamy tylko - kto odebra? takiego bubla i kto zap?aci? za ich rozebranie?
Reasumuj?c:
- 100 tys. z FWW i 20 tys. z? z naszych podatków zosta?o zmarnotrawionych
- wylaz?y na wierz k?amstwa i matactwa w?adz w sprawie tych?e masztów
- mieszka?cy gminy na jaki? czas mog? zapomnie? o tanim i ogólnodost?pnym Internecie
- na programie E-Vita najlepiej wyszed? syn przewodnicz?cego Rady Miejskiej
Wspomniana wy?ej NSK, czyli Niekomercyjna Sie? Komputerowa jakim? cudem zamieni?a si? w sie? komercyjn?. Wybudowana za pieni?dze Fundacji zosta?a przekazana w prywatne r?ce w celach jak najbardziej komercyjnych. Wiewiórki buszuj?ce na poddaszu Urz?du Miejskiego donios?y nam, ?e sie? ta (Sokoliniec - Sicko) przekazana zosta?a za kwot? 1 z? (jeden z?oty) firmie syna Przewodnicz?cego Rady Miejskiej w celu jej administrowania, czyli prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Nawet koszty energii elektrycznej zasilaj?cej t? sie? pokrywaj? podatnicy. W cywilizowanych gminach nazywa si? to "nepotyzmem".
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??