Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
"ORLIK" nie na miar?
Napisane przez cogito dnia styczeń 02 2011 14:43:23
"ORLIK" nie na miar?"Orliki", to jeden z najlepszych pomys?ów naszego rz?du, idea maj?ca na celu powszechny dost?p do sportu, a co za tym idzie rozwój fizyczny naszej m?odzie?y od najm?odszych lat. Z jakim odzewem zosta? pomys? przyj?ty nie trzeba daleko szuka?, buduje si? Orliki w ca?ym kraju masowo - i brawo!
Nasza Gmina równie? w??czy?a si? w program budowy boisk i za to nale?? si? gratulacje, ale na tym trzeba poprzesta?. Cz?sto od pomys?u i decyzji droga do zrealizowania jest bardzo trudna i kosztowna, wszystko zale?y od realizuj?cych. Dziwnie w naszej Gminie ta droga jest usiana kamieniami, wi?cej, kamieniami, których zepchniecie bardzo du?o kosztuje podatników.
Na ka?dego "Orlika" - czyli ogrodzone i o?wietlone sztuczne boiska do pi?ki no?nej, siatkówki i koszykówki z kontenerem na szatnie i prysznice - rz?d daje 333 tys. z?. Drugie tyle dorzuca samorz?d wojewódzki. Reszt? - ok. 333 tys. (teoretycznie) - p?aci gmina. I ona buduje.Tak przewidywa? program rz?dowy, jednak to si? do ko?ca nie sprawdzi?o i z wylicze? ministerstwa wynika, ?e ?redni koszt budowy to 1milion 300 tysi?cy z?otych polskich. A jak to wygl?da?o w Naszej Gminie.
Og?oszony przez Burmistrza przetarg wygra?a firma KASZUB z Kie?pina (województwo pomorskie), która zaproponowa?a najlepsz? ofert?, to jest 1.146.721, 31 (milion sto czterdzie?ci sze?? tysi?cy siedemset dwadzie?cia jeden z?otych trzydzie?ci jeden groszy), trzeba doda? suma bardzo rozs?dna. Koszt projektu wraz z nadzorem autorskim oko?o 84 tysi?cy z?otych, do tego doda? tak zwane koszty uboczne, czyli nadzór budowlany itp. w kwocie kilku tysi?cy z?otych. Czyli teoretycznie wszystko w ramach ?redniej krajowej, oczywi?cie tylko teoretycznie, praktyka pokaza?a co innego.
KASZUB wykona? inwestycj?, ale z kwot? "nieco wy?sz?", bowiem Gmina zap?aci?a za realizacj? 1400 ty?. (milion czterysta) z?otych polskich, czyli oko?o 250 tysi?cy wi?cej. Tu nasuwa si? dygresja, ?e w Naszej Gminie przetargi wygrywaj? firmy proponuj?ce bardzo niskie ceny, a w realizacji okazje si?, ?e kwoty wzrastaj? niepomiernie (dla przyk?adu remont UM, gdzie ró?nica wynosi ponad 400 tysi?cy). W ten sposób Nasze W?adze ju? wyprzedzi?y ca?y kraj, ale to nie koniec. "Orlik" powsta?, ale bez zaplecza socjalnego. Na to trzeba wydatkowa? kolejne pieni?dze. Pierwotnie zak?adano, ?e zapleczem b?dzie hala sportowa, tyle ?e projektant nie przeliczy? metrów pomi?dzy boiskiem a hal? (za takie pieni?dze móg? si? lepiej postara?) i okaza?o si? ?e jest ich za du?o, co jest niezgodne z przepisami. I ponownie my, podatnicy poniesiemy koszty gapiostwa projektanta (winda w hali), a nast?pnie akceptacji projektu przez rz?dz?cych. Podj?to wi?c decyzj? o przebudowie budynku znajduj?cego si? na Stadionie Miejskim co poci?gnie wydatkowanie oko?o - no w?a?nie, pytanie do czytelników - ile? My mo?emy tylko ujawni?, ?e przetarg wygra?a firma "Komunalnik", która zaproponowa?a 346 tysi?cy i mia?a odda? budynek do u?ytku w czerwcu ubieg?ego roku (patrz fotografia wykonana 2 stycznia tego roku).
Ko?cz?c mo?na by przywo?a? cytat z filmu S. Ch?ci?skiego "Kochaj albo rzu?": "U nas wszystko najwi?ksze, najszybsze, najdro?sze, najlepsze - tyle, ?e je?eli chodzi o Nasz? Gmin? to sprawdza si? tylko jeden epitet (zaznaczony pogrubieniem oczywi?cie). Dlaczego nie najlepsze? Wystarczy spojrze? na "Orlika" po deszczu - jedno wielkie bajorko, które nie chce wysycha? i w którym grz?zn? nasze pi?karskie or?y.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??