Zarzuty Prokuratury Apelacyjnej
Dodane przez dakko dnia Listopad 17 2014 10:32:05
Art. 54. 1. Konstytucji RP
Ka?demu zapewnia si? wolno?? wyra?ania swoich pogl?dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Skorzystam wi?c z tego prawa


Treść rozszerzona
Art. 54. 1. Konstytucji RP
Ka?demu zapewnia si? wolno?? wyra?ania swoich pogl?dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Skorzystam wi?c z tego prawaTeraz t?umaczenie na j?zyk polski

Art. 286. § 1. Kto, w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowej, doprowadza inn? osob? do niekorzystnego rozporz?dzenia w?asnym lub cudzym mieniem za pomoc? wprowadzenia jej w b??d albo wyzyskania b??du lub niezdolno?ci do nale?ytego pojmowania przedsi?branego dzia?ania, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 6 miesi?cy do lat 8.

Art. 271 . § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która po?wiadcza w nim nieprawd? co do okoliczno?ci maj?cej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.

Art. 270. § 1. Kto, w celu u?ycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego u?ywa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.

Art. 11. § 2. Je?eli czyn wyczerpuje znamiona okre?lone w dwóch albo wi?cej przepisach ustawy karnej, s?d skazuje za jedno przest?pstwo na podstawie wszystkich zbiegaj?cych si? przepisów.

Art. 18. § 2. Odpowiada za pod?eganie, kto chc?c, aby inna osoba dokona?a czynu zabronionego, nak?ania j? do tego.

Art. 233. § 1. Kto, sk?adaj?c zeznanie maj?ce s?u?y? za dowód w post?powaniu s?dowym lub w innym post?powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd? lub zataja prawd?, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.

Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadz?cej podobn? dzia?alno?? gospodarcz? na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponuj?cych ?rodkami publicznymi - kredytu, po?yczki pieni??nej, por?czenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowi?zania wynikaj?cego z por?czenia lub z gwarancji lub podobnego ?wiadczenia pieni??nego na okre?lony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu p?atniczego lub zamówienia publicznego, przedk?ada podrobiony, przerobiony, po?wiadczaj?cy nieprawd? albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o?wiadczenie dotycz?ce okoliczno?ci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu p?atniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.