Kto mówi prawd? i kto p?aci?
Dodane przez cogito dnia Maj 08 2013 12:09:13
Poni?szy tekst dotyczy procesu mi?dzy by?ym dyrektorem Miejsko Gminnego O?rodka Kultury, a burmistrzem Recza i ma na celu sprostowanie k?amliwych informacji dotycz?cych bezprawnego zwolnienie pana Wies?aw ?o?skiego. Pan burmistrz oficjalnie stwierdza, ?e pieni?dze jakie mia? otrzyma? zwolniony dyrektor s? odpraw? a nie odszkodowaniem. W celu wyja?nienia Pan ?o?ski zwróci? si? do nas o sprostowanie nieprawdziwych informacji udzielonych przez burmistrza "G?osowi Szczeci?skiemu" oraz o?wiadczenia burmistrza podczas sesji Rady Miejskiej (burmistrz uparcie twierdzi, ?e jest to odprawa). Chc?c wyja?ni? spraw? do ko?ca, zamieszczamy poni?ej fragment pisemnego uzasadnienia wyroku s?du, a tak?e skan artyku?u (za zgod? redakcji) G?osu Szczeci?skiego.

Fragment uzasadnienia (wyró?nienia pochodz? od redakcji) Pozwanym jest burmistrz Recza, powodem pan Wies?aw ?o?ski.

Zwa?ywszy na powy?sze, na mocy art. 386 § l k.p.c.. S?d Odwo?awczy zmieni? zaskar?ony wyrok i zas?dzi? od pozwanego na rzecz powoda kwot? 9.922,77 z?, oddalaj?c powództwo w pozosta?ym zakresie. Kwot? nale?nego powodowi odszkodowania S?d wyliczy? w oparciu o art. 471 k.p. - stosownie do którego odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 k.p., przys?uguje w wysoko?ci wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesi?cy, nie ni?szej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
W punkcie II sentencji wyroku Sad oddali? apelacj? w pozosta?ym zakresie, uznaj?c ?e jest ona nieuzasadniona w zakresie, w jakim pozwany kwestionowa? ustalenia i rozwa?ania S?du I instancji co do niezgodnego z prawem rozwi?zania z powodem stosunku pracy.
O kosztach post?powania apelacyjnego (pkt. III sentencji wyroku) orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., przyjmuj?c, ?e powód wygra? co do zasady. S?d Odwo?awczy cz??ciowo podzieli? zarzuty apelacyjne jedynie w zakresie niecelowo?ci przywrócenia powoda do pracy (uznaj?c niezasadno?? tego wypowiedzenia) i zmieniaj?c zaskar?ony wyrok w cz??ci dotycz?cej zado??uczynieniu za niezgodne z prawem rozwi?zanie z nim umowy o prac? i oddali? apelacj? w pozosta?ym zakresie. Z powy?szych wzgl?dów s?d uzna?, ?e powód wygra? niniejsz? spraw? i zas?dzi? koszty zast?pstwa procesowego w wysoko?ci wynikaj?cej z § 11 ust l pkt. l rozporz?dzenia Ministra Sprawiedliwo?ci z 28 wrze?nia 2002 r. w sprawie op?at za czynno?ci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa?stwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radc? prawnego ustanowionego z urz?du (Dz. U. Nr 163, póz. 1349 ze zm.).

Kliknij tu, by przeczyta? artyku? zamieszczony w "G?osie Szczeci?skim".

Mieszka?com kolejny raz pozostaje zada? pytanie: Kto mówi prawd? i kto znów p?aci za pochopne decyzje burmistrza? Jak d?ugo b?dziemy jeszcze ponosi? wysokie koszty niefrasobliwej polityki kadrowej naszego W?odarza.