Co z t? szko???
Dodane przez cogito dnia Luty 07 2012 17:26:47
Co z t? szko??? Pisali?my jaki? czas temu o z?ej sytuacji w gminnych placówkach o?wiatowych, licz?c na popraw?. Ju? wtedy by?o ?le. Ale jak si? okazuje nasza wyobra?nia nie si?ga?a tak daleko. Nikt nie przypuszcza?, ?e wtedy to by?y dobre czasy i ?e mo?e by? jeszcze gorzej (i to jak!!!).
Treść rozszerzona
Od kilkunastu tygodni szko?y funkcjonuj? pod czujnym okiem poborcy skarbowego, popularnie zwanym komornikiem. Powód – niezap?acone sk?adki ZUS, niezap?acone zaliczki na poczet Urz?du Skarbowego. Dyrektorzy dwoj? si?, by wyp?aci? pracownikom pensje, cz?sto robi?c to na granicy prawa. „Nasze zaleg?e wyp?aty z funduszu wakacyjnego mieli?my otrzyma? w styczniu (sic.), ale posz?y na zap?at? d?ugów za ogrzewanie” mówi jeden z pracowników gimnazjum. Pisali?my swego czasu, ?e pieni?dze te nauczyciele powinni otrzyma? z ko?cem sierpnia. Mamy luty. Placówki o?wiatowe w naszej gminie s? zad?u?one. I co? I nic. Nasze w?adze nie bardzo si? tym przejmuj?. Mo?e, za przyk?adem naszych dzielnych stra?aków, nauczyciele i pracownicy szkó? powinni zapuka? do drzwi burmistrza osobi?cie, zapraszaj?c przy okazji telewizj?. Wtedy nasz w?adca, z rozbrajaj?cym u?miechem (ma to ju? przetrenowane), powie do kamer, ?e to tylko przej?ciowe k?opoty i co? na konta ( nie, na konta nie mo?e – zablokowane przez komornika), szkól wp?aci, by mog?y ku chwale naszej ojczyzny i gminy normalnie funkcjonowa?. Pracownik o?wiaty te? cz?owiek, je?? musi. A trzeba doda?, ?e w kolejce czekaj? inne ?wiadczenia, które nauczycielom si? nale??. A tak powa?nie, dziwi jeszcze bierna postawa naszych wybra?ców. Odbywaj? si? sesje Rady naszej najwy?szej ( A tak na marginesie – obrady od jakiego? czasu s? chyba tajne, na stronie BIP ostatni protokó? jest z listopada, czekamy z niecierpliwo?ci? na ten z grudnia, bo od tamtej pory ?adne sesje si? nie dobywa?y, przynajmniej, na oficjalnej stronie, nie ma o nich ?adnego ?ladu. Chyba ?e Rada zesz?a do podziemia.), zbiera si? chyba komisja o?wiaty, jakie? wnioski powinny by? wyci?gane. Panie i panowie sytuacj? trzeba rozwi?za?. Jednostki bud?etowe, tak wa?ne, nie mog? funkcjonowa? w ten sposób.